กลุ่มรักกว๊านพะเยา รวมตัวขอความช่วยเหลือนายกรัฐมนตรี ช่วยเรื่องที่ดินรอบกว๊านพะเยา 963 แปลง

วันที่ 30 ม.ค 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านกลุ่มรักกว๊านพะเยา กว่า 100 คน รวมตัว หารือ เรียกร้องถึวนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ที่เกี่ยว เรื่องที่ดินบริเวณรอบกว๊านพะเยา มีปัญหา บริเวณริมกว๊านบ้านร่องไฮ หมู่ 1 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เรื่องเกี่ยวกับที่ดินบริเวณรอบกว๊านพะเยา ขอให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน และฝากถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับที่ดินบริเวณรอบกว้านพะเยาซึ่งประชาชนผู้มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ บริเวณรอบกว้านพะเยาได้รับความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรม กรณีธนารักษ์พื้นที่พะเยาที่ให้ผู้มีเอกสารสิทธิที่ดิน บริเวณที่ดินระหว่างแนวเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินบริเวณกว้านพะเยา อำเภอ พะเยา จังหวัด เชียงราย พ.ศ. 2482 กับแนวเขตหนังสือสำหรับที่หลวง(นสล.) เลขที่ พย 1145 เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิที่ดิน ต่อคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด(ศพร.จังหวัด) ซึ่งที่ดินดังกล่าว ประชาชนมีเอกสารสิทธิทั้ง โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.๓.ก.) รวมประมาณ 963 แปลงมีเอกสารโฉนด 838 แปลง นส 3 ก. 128 แปลง มีเจ้าของพื้นที่กว่า 200 ราย

โดยเจ้าของเอกสารสิทธิ ส่วนใหญ่ปลูกบ้านที่อยู่อาศัย เป็นชุมชนเมือง หมู่บ้าน เป็นชุมชนที่มีพลเมืองอยู่อาศัยหนาแน่น และกระบวนการพิสูจน์ สิทธิที่ดินต่อคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด(คพร. จังหวัด) ดังกล่าวก็มิได้เป็นไปตามคำวินิจฉัย และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินแต่อย่างใดในฐานะนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าของฝ่ายบริหารในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในระบบ รัฐสภาเป็นผู้นำคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินอีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ คลังยังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2482 ด้วย จึงขอให้ท่าน นายกรัฐมนตรี ได้โปรดสั่งการและควบคุมให้มีการปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวด้วย

พ.ต.อ.กฤตภาส ตาลาน (ข้าราชการบำนาญ) ประธานกลุ่มรักกว้านพะเยา กล่าวว่า เรื่องปัญหาที่ดินบริเวณกว้านพะเยาที่มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งผ่านมาระยะเวลาเนิ่นนานแล้ว ปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังมิได้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินแต่อย่างใดทั้ง กลุ่มรักกว๊านพะเยา จึงขอให้ดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่แจ้งความคืบหน้า เพื่อจะแจ้งให้กับผู้มีที่ดิน ที่มีเอกสารสิทธิบริเวณรอบกว้านพะเยา ซึ่งได้รับความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรมทราบอยากฝากถึงรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปลัดจังหวัดพะเยา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ธนา รักษ์พื้นที่พะเยา ประมงจังหวัดพะเยา

เพื่อขอให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการ แผ่นดินและฝากถึงนายกรัฐมนตรี ได้โปรดสั่งการและควบคุมให้มีการปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยสำหรับที่ดินบริเวณรอบกว๊านพะเยาพื้นที่ทั้งหมด 963 แปลงมีเอกสารโฉนด 838 แปลง นส 3 ก. 128 แปลง สค 1 ไม่ปรากฏ โดยมีเจ้าของพื้นที่กว่า 200 ราย หากไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับเจ้าของพื้นที่ดินรอบกว๊านทั้งหมด

สัมภาษณ์พ.ต.อ.กฤตภาส ตาลาน (ข้าราชการบำนาญ) ประธานกลุ่มรักกว้านพะเยา

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา