แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดประชุมเสริมทักษะสร้างความมั่นคงชายแดน เน้นการป้องกันไฟป่า(คลิป)

วันที่ 29 พ.ย. 66 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3/ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเสริมทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนระดับจังหวัด และบูรณาการงานร่วมกับจังหวัดพื้นที่ตอนใน ประจำปีงบประมาณ 2567

เพื่อให้กำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการ เสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ พ.ศ. 2566 – 2570 ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการเตรียมการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถบูรณาการขับเคลื่อนงานในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการพิจารณาพื้นที่เป้าหมายจังหวัดประกาศพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ พื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านตำบลชายแดนของกองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และมีความรู้ในกระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคงหรือแผนงานเสริมความมั่นคง เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมรับการอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 นาย ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร)/ผู้แทนฝ่ายทหาร ในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และป้องกันจังหวัด ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ผู้แทนกองกำลังป้องกันชายแดน

สำหรับการประชุมเสริมทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานฯ ครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก มาบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และทราบแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป

พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า การแก้ปัญหาไหม้ป่าหมอกควันในปีนี้ กองทัพภาคที่ 3 จะเป็นฝ่ายประสานตัวเชื่อมหลัก หน่วยงานต่างๆที่อยู่พื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนในพื้นที่ การแก้ปัญหาไฟป่าจะต้องยั่งยืน และเป็นรูปธรรม ปัญหาความเดือดร้อนของ 17 จังหวัดภาคเหนือได้รับผลกระทบไฟป่าหมอกควันต้องลดลง ทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกัน ไม่ใช่เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ทั้งป่าไม้ อุทยานฯ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ที่อยู่พื้นที่ด้วย ต้องช่วยกัน อย่างน้อยในปีนี้ต้องลดลงจากเดิม พื้นที่ต้องเพ่งเล็งคือพื้นที่ไหม้ซ้ำซาก มีอยู่ประมาณ 10 ที่ไหม้เป็นประจำทุกปี เกิดปัญหาตรงไหนทางกองทัพจะลงไปดู เราต้องป้องกันไม่ให้เกิด ไม่ต้องตามแก้ที่หลัง ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศ