เชียงราย บูรณาการขับเคลื่อนสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ผสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงภาคประชาชน จัดกิจกรรมบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ในด้านสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงรายด้านการออกแบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์และบูรณาการความร่วมมือระหว่างเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านการออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือ Design Together for Chiangrai โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2565 โดยจังหวัดเชียงรายนับว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการสร้างสรรค์และด้านการออกแบบ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรืออพท. ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาให้เมืองต่างๆในพื้นที่พิเศษของ อพท. และในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเพื่อให้เมืองต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีพลังสามารถขับเคลื่อน“ เมืองเชียงราย” สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านการออกแบบอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับจังหวัดเชียงรายรวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการประชาชนในพื้นที่และทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองเชียงราย พบว่ามีความพร้อมทั้งในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะที่มาอย่างยาวนาน มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์รวมทั้งการเชื่อมโยงถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะนำเมืองเชียงรายไปสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในด้านการออกแบบ นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ร่วมกับสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว กล่าวว่า “ กิจกรรมความร่วมมือเพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ในด้านสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงรายด้านการออกแบบและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์และบูรณาการความร่วมมือระหว่างเมืองเชียงรายกับเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านการออกแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCO ได้ดำเนินนโยบาย“ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” (The Creative Cities Network) ในปี พ.ศ. 2547 และได้ให้คําจํากัดความ...
พิษณุโลก เปิดตลาดชุมชนท้องถิ่น “คนวังจันทน์” ณ พระราชวังจันทน์ วันที่ 16 มกราคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดชุมชนท้องถิ่น “คนวังจันทน์” ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566 ณ บริเวณวัดวิหารทอง ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานพระราชวังจันทน์และการบริหารจัดการ อาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จากกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาในพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์...
พะเยา ชุมชนท่าวังควายอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน แข่งตีโป่ง-ว่ายต้นกล้วย-ว่ายมะพร้าว-พายเรือ วันที่ 9 พ.ย 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านชุมชนท่าวังควายตำบลแม่ต่ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นหนึ่งใน 15 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาได้อนุรักษ์ประเพณีการละเล่นกีฬาพื้นบ้านประเพณียี่เป็งลอยกระทง ท่าวังควาย ขึ้น และเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยาโดยการละเล่นกีฬาพื้นบ้านจะมีแข่งว่ายน้ำตีโป่ง-ว่ายต้นกล้วย-ว่ายลูกมะพร้าว-แข่งเรือและกีฬาพื้นบ้านอื่นๆภายในชุมชนจนเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ท่าวังควายที่หาดูได้ยาก ชาวบ้านในชุมชนท่าวังควายจึงอนุรักษ์ไว้ นายชวลิต ทองทา ประธานคณะกรรมการชุมชนท่าวังควาย กล่าวว่า ทางชุมชนท่าวังควาย จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านท่าวังควาย โดยใช้ลำน้ำแม่ต๋ำ เป็นสนามการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โดยการแข่งขันมีหลายประเภทเช่นแข่งว่ายน้ำตีโป่ง-ว่ายต้นกล้วย-ว่ายลูกมะพร้าว-แข่งเรือและกีฬาพื้นบ้านอื่นๆภายในชุมชนจนเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ท่าวังควายที่หาดูได้ยาก ชาวบ้านในชุมชนท่าวังควายจึงได้อนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านไว้ ซึ่งการเล่นกีฬาแต่ละประเภทได้สร้างความตลกขบขันและแปลกที่ไม่ค่อยมีเห็นที่ไหนในยุคปัจจุบันเพราะชาวบ้านในชุมชนท่าวังควายจะใช้วัสดุธรรมชาตินำมาดัดแปลงในการแข่งขันกันเช่นต้นกล้วยลูกมะพร้าว ผ้าถุง และอื่นๆ ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในประจำวันและหาได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรโดยใช้ของแบบในถิ่นหรือพื้นบ้านนำมาทำการจัดการแข่งขันขึ้นในการแข่งขันจะมีกองเชียร์แบ่งเป็น 2ฝ่าย 2สี สีเหลืองและสีฟ้า พี่จะคอยร้องเชียร์ให้กับนักกีฬาของตนเองบนฝั่งกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งการละเล่นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนถ้ำวังควายนับว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านแบบนี้ที่มีเพียงหนึ่งเดียวของชุมชนหรือในจังหวัดพะเยา
เชียงใหม่ จัดพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาเสาอินทขีล ใส่ขันดอกบัว สร้างขวัญกำลังใจและสิริมงคล วันที่ 27 พ.ค. 65 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะเสาอินทขีล หรือ ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรญาณ บุญณราช นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การทำพิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ จะจัดขึ้นทุกปีระหว่างวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 หรือที่เรียกว่า "วันเข้าอินทขิล" ไปจนถึงวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเรียกว่า “วันออกอินทขิล” ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันที่...
ปีใหม่ม้ง ชาวไทยภูเขาแต่งชุดชนเผ่า ร่วมงานประเพณีปีใหม่ม้ง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่สวนสาธารณะเกากลางน้ำ ในพื้นที่ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ประเพณีปีใหม่ม้ง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในพื้นที่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยก่อนเริ่มเปิดงาน ผู้ร่วมงานทุกคน ได้ร่วมพิธี เจริญจิตภาวนา เป็น เวลา 1นาที เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร จากนั้นได้มีกิจกรรมการเปิดงาน เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งขบวนพาเหรดพี่น้องม้ง การแสดงเปิดงาน จากนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าไม้อุทิศ 4 กว่า 300 ชีวิตที่ สะท้อนถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าม้ง การเดินแบบ แสดงความสวยงามของผ้าทอ จากกัญชง ตลอดจน การละเล่นพื้นบ้าน...
"จุลกฐิน" ถิ่นไทลื้อ บ้านหาดบ้าย อ.เชียงของ สืบสานประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชมพระอาทิตย์ตกดินริมน้ำโขง เมื่อค่ำคืนวันที่ 5 พ.ย.2565 ที่บ้านหาดบ้าย ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม "ทอสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นไทลื้อ" โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีการแสดงการเล่าเรื่องความเป็นมาขอพี่น้องไทลื้อ การแสดงแสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ประเพณี “ทอสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นไทลื้อโบราณ” ชาวบ้านหาดบ้าย และวัดหาดบ้าย ได้หยุดจัดมา 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 จึงได้มีการสืบสารประเพณีต้องนำกลับมาให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก เพื่อสืบทอดประเพณีนี้ต่อไป และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยว ที่บ้านหาดบ้าย ซึ่งที่บ้านหาดบ้าย เป็นอีกจุดที่ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์อีกแห่งหนึ่ง ที่เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินริมแม่น้ำโขงแห่งเดียวในประเทศไทย เนื่องแม่น้ำโขงในประเทศไทยอยู่ทางทิศตะวันออก แต่เนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นโค้งแม่น้ำโขง ทำให้ที่บ้านหาดบ้าย เป็นจุดเดียวที่มีพระอาทิตย์ตกดินที่ฝั่งแม่น้ำโขง ถือเป็นความงดงามที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย สำหรับ“ทอสายบุญ จุลกฐิน...
พิษณุโลก เปิดงานประเพณี “ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว” อำเภอบางระกำ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี “ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว” อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางระกำ โดยมีนายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอบางระกำ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้สนับสนุนงบประมาณจัดงานจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้เพื่อสืบสานงานประเพณี ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอำเภอ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สู่ระดับสากล โดยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายภัทร...

สาว มช.คว้ามงกุฎ"นางสาวเชียงใหม่" วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ เวทีกลาง ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 มีการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ในรอบตัดสินกันอย่างล้นหลาม บรรยากาศเต็มไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต่างมาเฝ้าคอยรับชมอย่างคึกคัก ภายหลังได้ดำเนินการคัดเลือกสาวงามผู้เข้าประกวด 20 คนสุดท้าย เพื่อเข้ารอบประกวดในรอบตัดสิน โดยสาวงามทั้ง 20 คน ออกมาเดินโชว์ตัวให้ประชาชนที่มาเฝ้ารอได้ยลโฉมกันแย่างใกล้ชิด เริ่มจากการแต่งชุดไทยล้านนาตามแบบสาวเหนือ และชุดว่ายน้ำ จากนั้นเข้าสู่การคัดเลือกเริ่มจากสาวงาม 20 คนแรก ให้เหลือเพียง 10 คน และคัดเลือกเหลือ 5 คนสุดท้าย มาประชันความงาม พร้อมทั้งตอบคำถาม เพื่อแสดงทัศนคติและปฏิภาณไหวพริบต่อคณะกรรมการ ในที่สุดเวลาที่ทุกคนเฝ้ารอคอยมาถึง เมื่อพิธีกรประกาศชื่อ นางสาวเกศวริน ศรีปิ่นเป้า หรือ “น้องแสตมป์” นักศึกษาสาว วัย 20 ปี จากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
อบจ.สุโขทัย ชวนเที่ยวทะเลหลวง ชมดอกไม้งาม ตื่นใจพลุสะท้อนสายน้ำ ฟังเพลงชิลหนาว มาเซลฟี่กัน "Sukhothai Countdown 2023 Happynewyear2023 ทะเลหลวง" ฟังเพลงดนตรีในหัวใจ ชมพลุ ฉลองปีใหม่ 2023 และมาช๊อปสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) อิ่มอร่อย และเพลินใจ ณ เกาะกลางรูปหัวใจ ทะเลหลวง อบจ.สุโขทัย วันที่ 29-31 ธันวาคม 2565 3 วัน 3คืน เริ่มเวลา 17.00 น. จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.00 น. พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทะเลหลวง ณ เกาะกลางแผ่นดินรูปหัวใจ โดยมีนายมนู พุกประเสริฐ นายก...
วันกองทัพไทย" กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีบวงสรวงและพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.09 นาฬิกา ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณกันต์ฤทัย เอี่ยมสุโร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3 และคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมทั้งกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย และทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา ในวันที่ 18 มกราคม 2135 ซึ่งตรงกับวันกองทัพไทย