"ดอกซากุระ" นักท่องเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศ "ดอกซากุระ" ที่เบ่งบานอย่างสวยงาม ในสวน 80 ณ เกษตรหลวงอ่างขาง วันที่ 13 มกราคม 2561 ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ที่ 5  ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาค ยังคงเดินทางมาชื่นชม ดอกซากุระ ที่เบ่งบานสะพรั่ง สวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวอย่างต่อเนื่อง และสัมผัสความงดงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ภายในสวน 80 และถ่ายภาพ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ ที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยว ทั้งนี้ ทางมูลนิธิโครงการหลวง ได้นำเข้าสายพันธุ์ซากุระจากประเทศต่าง ๆ จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2540, ประเทศนิวซีแลนด์ ในปี พ.ศ. 2544, ประเทศไต้หวัน ในปี พ.ศ. 2545-2559 และประเทศภูฏาน...
"ดอกคำใต้" พระเจ้า 28 พระองค์ประดิษฐานพระวิหารวัดบุญเกิด สวยงามหนึ่งเดียวล้านนา วัดบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา วัดที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระเจ้า 28 พระองค์ ที่มีความสวยงามอลังการ และถือเป็นวัดแห่งเดียวในล้านนา ที่ได้จำลองพระพุทธรูปชื่อดังจากวัดต่างๆทั่วประเทศจำนวน 28 พระองค์เข้ามาประดิษฐานบริเวณวิหารของวัด ที่มีความสวยงามและเหมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำบุญอีกแห่งหนึ่งของวัดในจังหวัดพะเยา พระเจ้า 28 พระองค์ ที่มีการจำลองจากพระพุทธรูปชื่อดังจากวัดต่างๆทั่วประเทศ ทั้งพระพุทธชินราช พระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อพระใส รวมทั้งพระชื่อดังต่างๆจากแต่ละวัดในพื้นที่ของประเทศไทย ได้ถูกรวบรวมไว้ภายในพระวิหารของวัดบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าสักการบูชา ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีพระประธานจำนวนมากที่สุดใน ล้านนา โดยพระเดชพระคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ได้รวบรวมประวัติและศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้า 28 พระองค์ ซึ่งปรากฏในบทสวดมนต์ และตำราของโยนกเชียงแสน ซึ่งปรากฏในบทสวดมนต์นะโมเม หลังจากนั้นท่านพระเดชพระคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นพระครูสุวรรณคณานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ในขณะนั้นจึงได้ทำการค้นคว้าศึกษา และพบว่าพระประธานที่เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้า 28 พระองค์ นั้นมีอยู่ที่วัดอัปสรสวรรค์ หรือวัดหนู...
ปีใหม่ม้ง บ้านแม่แรม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ วันที่ 8 มกราคม 2562 ที่บริเวณสนามโรงเรียนบ้านแม่แรม หมู่ที่ 12 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง ร่วมกับ นายณัฐพล ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน นางนิสากร ศรียงค์ ผู้อำนวยการโงเรียนบ้านแม่แรม ได้ร่วมกันเปิดงานปีใหม่ม้งบ้านแม่แรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2562 รวม 3 วัน 3 คืน สำหรับบ้านแม่แรม เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งที่อาศัยอยู่ที่นี่มานานแล้ว มีภาษาม้งใช้ในการสื่อสาร หมู่บ้านขนาดใหญ่มีประมาณ 400 กว่าหลังคาเรือน ประชากรประมาณ 2,000 คน มีหุบเขาล้อมรอบ ลักษณะพื้นที่สูง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายเป็นของตัวเอง...
เปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จากบรรพษุรพ สู่ลูกหลาน   วันที่ 7 มกราคม 2561 ที่บริเวณสนามกลางหมู่บ้าน บ้าน 5 และบ้าน 6 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชน ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ทั้งในพื้นที่ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศทั้งทวีปเอเชียและยุโรป จำนวนมาก ร่วมเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั่งเดิมที่ยึดปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และสร้างความรัก ความผูกพันกันของทุกคนในชนเผ่า เป็นการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ส่งเสริมความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักและหวงแหนในประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่า ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีปีใหม่ม้งให้คงอยู่สืบต่อไป โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าร่วมงานประเพณีปีใหม่ม้งจะได้รับทราบถึงวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประกอบด้วย ตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลคีรีราษฎร์...
ท่องเที่ยว “ม่อนครูบาใส ทะเลหมอก ท่าสองยาง” คึกคักรับลมหนาว อุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของตาก กลับมาคึกคักด้วยบรรยากาศการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ในปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ดร.สุกัลยา โชคบำรุง บอกเล่าให้ฟังว่า ช่วงเช้ามืดวันที่ 23 ธันวาคม ก่อนไปทำภารกิจที่เข้าไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ และสืบเสาะปัญหาความเป็นอยู่ของผู้คนในหมู่บ้าน สถานศึกษา ประเมินชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร ในพื้นที่ห่างไกล ไกลปืนเที่ยง เขาเป็นอยู่กันอย่างไร ต้องการให้หน่วยงานของรัฐ ช่วยเหลืออะไร เพื่อนำเสนอให้พรรคการเมือง และหน่วยงานของรัฐบาล ช่วยเหลือ เยี่ยวยา อุณหภูมิบนยอดดอยรอยต่อบ้านแม่สลิดหลวง กับบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง บริเวณจุดชมวิวครูบาใส อยู่ที่ 10-12 องศาเซลเซียส --กลุ่มผู้รับเหมาสร้างทางของบริษัทโชควิสุทธิ์ จำกัด และบริษัทแม่ปิงพนากิจ จำกัด ที่เข้าไปสร้างถนนแอลฟัลคอนกรีต บอกกับเราว่า ตลอดสองข้างทางตั้งแต่ทางแยก เส้นทางหลวง หมายเลข 105 ไปบ้านแม่ระเมิง ระยะทางประมาณ...
ผู้ว่าฯ พะเยา แต่งตัวชนเผ่าเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562 วันที่ 30 ธันวาคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562 ที่ บ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ทำการปกครองอำเภอปง ศูนย์พัฒนาราษฎร์บนที่สูงจังหวัดพะเยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย อบต.ผาช้างน้อย อำเภอปง รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอปง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามเพื่อสร้างสังคมที่มีความสงบร่มเย็นและมีความสุขอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคมและทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยงานส่งเสริมประเพณีปีใหม่ม้ง จัดขึ้นตามโครงการ ส่งเสริมสังคมเอื้ออาทร ภายใต้การเห็นคุณค่า อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพะเยา ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวม้ง สาธิตการละเล่นและกีฬาพื้นบ้าน เล่นลูกข่วง ตีลูกข่าง วิ่งแบกก๋วย ตักน้ำใส่กระบอก โก๋งเก๋ง ตีสะบ้า ยิงหน้าไม้ เป่าลูกดอก โกคาร์ทม้ง การสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวม้ง ขบวนแห่ประเพณี 19...
บรรยากาศสิ้นปี ดอยสุเทพ -ดอยอินทนนท์คึกคัก นักท่องเที่ยวหลั่งไหลล้นหลาม  ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ใน ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และช่วงวันหยุดยาว ได้เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ที่ขณะนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างเนืองแน่น ถนนหลายสายมีปริมาณรถยนต์สัญจรไป-มา ทำให้ถนนบางช่วงเกิดการจราจรติดขัด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการติดตามสถานการณ์และคอยอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ รายงานข่าวแจ้งว่า บรรยากาศที่บริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่และเป็นสถานที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนหลายพันเดินทางขึ้นไปสักการะจนถนนสายดังกล่าวการจราจรหนาแน่น จนกระทั่งมีการปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  รายงานข่าวแจ้งอีกว่า บริเวณดอยอินทนนท์ นักท่องเที่ยวนับ 10,000 คน การจราจรหนาแน่นเช่นเดียวกัน เดินทางขึ้นบนดอยอินทนนท์เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหารถยนต์นักท่องเที่ยวเสียจำนวนหลายราย พบมากเบรครถร้อน และหม้อน้ำเดือด ไม่สามารถเดินทางไปต่อได้ เนื่องจากดอยอินทนนท์มีความสูงมาก รถจอดเสียตามไหล่ทางหลายคัน ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกคอยดูแลและให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวก่อนจะขับรถขึ้นมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ บนดอยอินทนนท์ แต่ปัญหาที่พบคือรถนักท่องเที่ยวเสียหลายราย จากเบรครถร้อน และหม้อน้ำเดือด มักจะพบมากคือหม้อน้ำร้อนจนทำให้รถเสีย ไม่สามารถเดินทางไปต่อได้ จะพบเห็นรถจอดเสียตามไหล่ทางหลายคัน ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกคอยดูแลและให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวก่อนจะขับรถขึ้นมาท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์ ขณะเดียวกัน นอกจากเจ้าหน้าที่ดูแลประจำจุดตามเส้นทางแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนขึ้นสำรวจตามจุดต่างๆ ทั้งที่ทำการอุทยานฯ เส้นทางบนยอดดอย อย่างไรก็ตามฝากถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 ขอให้ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และทำตามคำแนะนำป้ายเครื่องหมายจราจร ตลอดจนการเดินทางขึ้นยอดดอยควรใช้บริการรถสาธารณะ ที่นำเข้ามาให้บริการอำนวยความสะดวก  ซึ่งจุด...
พะเยา ทำบุญ "ขัวแตะฮอม"บุญท่องเที่ยวใหม่ส่งท้ายปีเก่า เทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เปิดขัวแตะฮอมบุญ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ริมกว๊านพะเยา ฝั่งทิศตะวันตก เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการทำบุญเพื่อส่งท้ายปีเก่า นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ต่างเข้าร่วมพิธี เปิดขัวแตะฮอมบุญ บริเวณริมกว๊านพะเยา ฝั่งทิศตะวันตก ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา หลังชาวบ้านได้ร่วมลงมือกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ริมกว๊านพะเยา ฝั่งทิศตะวันตก โดยขัวแตะฮอมบุญดังกล่าวได้จัดสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างได มีระยะรวมมากกว่า 300 เมตร ยื่นเข้าสู่กว๊านพะเยา เพื่อสัมผัสความสวยงามตามธรรมชาติ ของกว๊านพะเยา อย่างใกล้ชิด และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยในวันนี้ได้มีการเปิดตัว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวพักผ่อน และมีการทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการทำบุญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว
จังหวัดตาก จัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2561-2562 อย่างยิ่งใหญ่ นับเป็นปีที่ 66 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 พิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2561-2562 เริ่มด้วยขบวนแห่​ 4​ ขบวนประกอบด้วย​ ขบวนเชิญตราพระราชสาสน​์ ขบวนรั้งราชการเมืองตาก​ ขบวนรวมพลพรรคกู้ชาติ​ ปิดท้ายด้วยขบวนปราบอริราชปราบดาภิเษก โดยมีการแต่งกายและการจัดริ้วขบวนอย่างสวยงาม สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนที่มารอชมเป็นอย่างมาก​ จนกระทั่งวงดุริยางค์นำขบวนแห่เข้าสู่บริเวณพิธีหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเวลา 19.00 น. นายสมชัย​ กิจเจริญรุ่งโรจน์​  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็นประธานเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2561-2562 อย่างเป็นทางการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก การจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ปีนี้ นับเป็นปีที่ 66  มีกำหนดการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สืบสานศิลปวัฒนธรรม...
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 (Chiangrai Asean Flowers Festival 2018) สีสันแห่งพรรณไม้ บนลานกาสะลองชัยกลางสวน ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 -วันที่ 13 มกราคม 2562  ทรงฟังคำกราบทูลรายงาน จากนายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ยกระดับด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศและระดับอาเซียน ซึ่งการจัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น รูปแบบสวนสาธารณะที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการตลอดทั้งปี ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการ จำนวน 50 ราย จากนั้น...
error: Content is protected !!