"ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อย จึงมิใช้การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้" พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512
"ทหารพันธุ์ดี" กองทัพภาคที่ 3 ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษกินเองที่บ้านภายในหน่วยทหาร ทั้งประหยัด สุขภาพดี กองทัพภาคที่ 3 ได้รังสรรค์ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ( เกษตรอินทรีย์ ) กองทัพภาคที่ 3 และการเพาะต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัวแก่กำลังพล เพื่อสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ขยายพื้นที่การดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์) ไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดย พื้นที่กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และมณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้นำเมล็ดที่ได้รับนำมาเพาะกล้า อาทิ พริกหยวก พริกขี้หนู พริกกระเหรี่ยง กระเพรา มะละกอ คะน้า มะเขือเทศ และแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้แก่กำลังพลและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งดำเนินการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ เพื่อนำเอาผลผลิตของข้าวเปลือกอินทรีย์ ไปเป็นเมล็ดพันธุ์ สำหรับแจกจ่ายให้กับครอบครัวกำลังพลและประชาชนด้วย...
กรมชลประทานเร่งสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างอาชีพประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่การจัดการน้ำ โครงการก้าวหน้าแล้วกว่า 50% นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดอุตรดิตถ์ มีแนวทางเพื่อตอบสนองความต้องการน้ำ โดยเฉพาะเพื่อการเพาะปลูกพืชหรือเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งมีการดำเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ควบคู่ไปกับโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบัน ผ่านการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพที่เป็นรูปธรรมเพื่อต่อยอด และเยียวยาผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี นอกเหนือจากการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน กรมชลประทานยังได้จัดเวทีประชาคมใน 5 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เพื่อสนับสนุนด้านอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมไปถึงเน้นการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในชุมชน ผ่านวิทยากรที่มีความรู้ ในส่วนความคืบหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีนั้น นายเฉลิมเกียรติ อธิบายเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมากกว่า 50% ช้ากว่าแผนงาน 5.124% โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 1. เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ เริ่มดำเนินงานเมื่อ 1 พฤษภาคม 2555...
ศาสตร์พระราชา" ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ เพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานเกษตรพอพียงพิษณุโลก วันที่ 6 กันยายน 2562 คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหาส่วนตำบล(อบต.)โคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายก อบต. ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อบต. เข้าพบร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก   เพื่อรับฟังแนวทางการสร้างอาหารปลอดภัยในครัวเรือน การน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผบ.บชร.3 นำกำลังพลจิตอาสาพระราช 904 วปร.พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 5 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (ผบ.บชร.3) ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำการพัฒนาร่องน้ำ คลองส่งน้ำลงบ่อน้ำดิบใช้ สำหรับทำเป็นน้ำใช้ภายในค่ายสมเด็จพระเอกกาทศรถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ แสดงออก ถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไทย พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลิกทาส ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมสาธารณูปโภคนานาประการอาทิ รถไฟ ไฟฟ้า ประปา ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ แต่อนาประชาราษฎร์ อีกทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดี กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จึงได้กำหนดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงท่านทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและทำนุบำรุง โดยได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในพื้นที่เป็นอย่างดี  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 วันที่ 31 ธ.ค.2563 เวลา 20.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆ ท่าน ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความเป็นมงคล โดยทั่วกัน คนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดี ความงาม และความเจริญ เป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่ วัฒนธรรมทั้งนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ภาษา ศิลปะ วิทยาการต่างๆ และนิสัย จิตใจ ทำให้คนไทย ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ ณ ที่ใด ก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิด ในปีใหม่นี้ จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดี ความงาม และความเจริญทั้งปวง ความมั่นคง หนักแน่นในความถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง และช่วยกันสืบสาน รักษา ให้ดำรงอยู่...

"ตำรวจน้ำดี"สภ.เนินมะปราง ร่วมจัดทำฝายชะลอน้ำ คว้ารางวัลจิตอาสาดีเด่น ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 19 สิงหาคม 2563 พ.ต.อ.ชนะชัย แสงศิริ ผกก.สภ.เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย พ.ต.ท.พงศ์พิสิษฐ์ ปัญญา สวป. ร.ต.อ.ประทุม รอดเมือง รอง สวป.สภ.เนินมะปราง พร้อมด้วย จนท.ตร.ได้ร่วมเดินทางตรวจสอบพื้นที่ โครงการฝายชะลอน้ำ ในเขตพื้นที่บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมจิตอาสาดีเด่นประจำปี 2563 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ผกก.สภ.เนินมะปราง กล่าวว่า โครงการจิตอาสาร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันบรรเทา และช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ ยืดหลักและแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ อีกทั้งให้เกิดความรัก ความสามัคคีประชาชนมีสุข ตามแนวทางโครการจิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย พ.ต.อ.ชนะชัย กล่าวอีกว่า...
พิษณุโลก เพจเรารักสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ "ผุด"คำฟ้อง-ยกฟ้อง ศาลปกครองคดี"ศรีสุวรรณ จรรยา" วันที่ 2 กรกฎาคม.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก(facebook) "เรารักสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ พิษณุโลก ได้ออกมาเผยแพร่ คำสั่งศาลปกครองพิษณุโลก เมื่อ 31 ก.ค. 2562 เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนตัดผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณสามแยกเรือนแพ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รายงานข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และนักกฎหมายชื่อดัง พร้อมด้วยตัวแทนชาวพิษณุโลกได้ไปยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลก เพื่อฟ้อง 1.นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก 2.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3.ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ฐานการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้...
ผบ.ฉก.ทพ.35 นำจิตอาสาอำเภอท่าสองยาง "น้อมนำศาสตร์พระราชา."สร้างฝายมีชีวิต บรรเทาภัยแล้งอนุรักษ์ผืนป่า เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. พันเอก ประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชา " แม่ตะปูรักษ์ป่าท่าสองยาง " ลำดับที่ 1063 ของประเทศไทย ให้แก่ราษฎรบ้านแม่กับปู บริเวณลำห้วยแม่ตื่นโกร บ้านแม่ตะปู หมู่ที่ 1 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งฝายมีชีวิตดังกล่าวมีขนาดความกว้าง 4 เมตร, ความยาว 4 เมตร , ยกระดับน้ำหน้าฝาย 110 เซนติเมตร มีราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 130 ครัวเรือน , 1,000 คน ,...

เอกอัครราชทูต "ภูฏาน" หลงมนต์เสน่ห์"นาขั้นบันได- บ้านน้ำจวง"ชื่นชมอ่างเก็บน้ำอันเนื่องจากพระราชดำริ-วิถีชีวิตชาวม้ง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นายพีรากร ราชเพียแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เชวังโชเพฟล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย และภรรยา ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การปลูกข้าวนาขั้นบันได ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย.63 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำของชุมชนบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ พร้อมทั้ง เยี่ยมชมศูนย์รัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำจวง โดยไปชมอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจวง อ่างเก็บน้ำอันเนื่องจากพระราชดำริ บ้านน้ำจวง ที่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในหลายหมู่บ้านยามฤดูแล้ง ซึ่งท่านท่านทูตฯ ชื่นชอบแนวคิดและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก และชอบสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เงียบสงบ นอกจากนี้ คณะเอกอัครราชทูตภูฏาน ยังเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการบริหาราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอำเภอชาติตระการ ซึ่งเป็นอำเภอที่สูงอยู่ติดพรหมแดนประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม...