พิษณุโลก "จุติ" เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ อ.นครไทย - อ.ชาติตระการ ใช้มือถือรับแจ้งปัญหา 24 ชม. วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลบ้านดง ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลบ้านพร้าว ณ วัดบ้านพร้าว อำเภอนครไทย พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง และครัวเรือนที่ประสบวาตภัย อีกทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้มแข็ง และลงพื้นที่มอบป้ายบ้านพอเพียง สำหรับผู้มีรายได้น้อยฐานะยากจน นอกจากนี้ ประชุมติดตามความก้าวหน้า และรับฟังปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบล นายจุติ กล่าวว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจะเป็นตัวแทนของคนในชุมชน ซึ่งศูนย์แห่งนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของคนทุกคนในชุมชน เมื่อเกิดมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ แล้วไม่สามารถติดต่อหน่วยงานได้ หรือเกิดการติดขัด อีกทั้งทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือและนี่คือศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด เพราะว่าทุกคนในตำบลมีสิทธิมาทำงานให้กับศูนย์แห่งนี้ ซึ่งในมือถือมีคนทำงานทุกหน่วยงานอยู่ในนี้ เมื่อใครมีปัญหาเรื่องใดสามารถแจ้งเข้ามาในระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม...
"จุติ"ลงพื้นที่จังหวัดตาก ขับเคลื่อนพัฒนางานสังคมทุกช่วงวัย มอบใบประกาศนียบัตร และพบปะเครือข่าย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) พร้อมด้วยนายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวง พม.ลงพื้นที่จังหวัดตาก มอบใบประกาศนียบัตร และพบปะเครือข่ายความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมแบบบูรณาการทุกช่วงวัย โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวจิราพร คำพุฒิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่าย พม. และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ จังหวัดตาก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมบูรณาการทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นกลไกลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งผลให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม มีความมั่นคงในชีวิต สำหรับกิจกรรมในวันนี้...
บชร.3 “สานต่อเจตนารมณ์ จักรยานสานฝัน ปันสุข” รับบริจาคจักรยานมือสอง กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาครถจักรยานมือสอง หรือไม่ได้ใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซม แจกจ่ายให้นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ตามโครงการ "จักรยาน สานฝันปันสุข กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 " ในการนี้ กรมทหารพรานที่ 35 ได้นำจักรยานตามโครงการฯ จำนวน 51 คัน มามอบให้กับหน่วย ดำเนินการต่อไป หากมีความประสงค์ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 บชร.3 บริเวณจุดรับบริจาค สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก จว.พิษณุโลก
พิษณุโลก พม.จัดสมรสไร้หนี้ 7 คู่รัก "จุติ"เจ้าภาพฝ่ายชาย แนะใช้สังคหวัตถุ 4 ครองรักยืนยาว วันที่ 19 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น. ณ บ้านสวนดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมงคลสมรส ตามโครงการ "สร้างสัมพันธภาพครอบครัว สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข" ให้กับคู่บ่าวสาว 7 คู่ พร้อมทั้งจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียนอำเภอวังทอง และลงนามในสัญญารักนิรันดร์ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ทำหน้าที่เป็นเฒ่าแก่ฝ่ายชาย พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทอวยพรแก่คู่บ่าวสาว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและครอบครัว เป็นเฒ่าแก่ฝ่ายหญิง โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัด พม. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายอำเภอวังทอง พร้อมภรรยา และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังทอง พร้อมทั้งบิดามารดา บุตร...
"จุติ"มอบบ้านพอเพียง และงบซ่อมแซมบ้านกลุ่มเปราะบางพืษณุโลก 500 ครัวเรือน พร้อมขันตะปูเกลียว-ยกเสาเอก วันที่ 18 กุมภาพนธ์ 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)และคณะผู้บริหาร ร่วมงานเวที "สานพลังความร่วมมือเสริมสร้างชุมยนเข้มแข็งและการแก้ไขปัญหาความยากจน" และรับชมวีดีทัศน์ "การพัฒนาที่อยู่อาศัย" บ้านพอเพียง ปี 2565 นายสนอง เนียมเหลี่ยม คณะทำงานเครือขายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงทิศทางนโยบาย ที่สำคัญต่อการเริมร้างความเข้มเข็งองค์กรชุมชนและการสนับสนุนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย โดย นายกฤษดา ประสงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.กล่าวเปิดและมอบนโยบายสำคัญการเก้ปัญหาความยากจนและ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมอบบ้านเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โคฃรงการบ้านพอเที่ยง ปี 2565 จำนวน 247 หลัง 37 ตำบล 5,099,600 บาท และมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านพอเพียง ปี 2566 จำนวน...
พิษณุโลก "จุติ"สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร พม. เตรียมของบสร้างสะพานให้ชาวบ้าน 3 ตำบล อ.ชาติตระการ วันที่ 17 ก.พ. 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดพิษณุโลก รวม 200 คน ณ เทศบาลตำบลป่าแดง และศูนย์ประสานแผนอำเภอชาติตระการ นอกจากนี้ ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 29/10 หมู่ที้ 7 บ้านน้ำพึง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ เพื่อมอบบ้านแก่นายสหัส แสงปัญญา ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย เนื่องจากบ้านพังเสียหายทั้งหลังจากน้ำป่าไหลหลากเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 นายจุติ กล่าวว่า การดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 และ อพม. มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสังคม ประสานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน...
อุตรดิตถ์ ชูจังหวัดคุณธรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.09 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมาย นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เพื่อร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายร่วม และวางแนวทาง สำหรับกลไกการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่จังหวัดคุณธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน/ประชาสังคม เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม เครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรม เครือข่ายอำเภอคุณธรรม เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด/อำเภอ และเครือข่ายสื่อมวลชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนรวมจำนวน 200 คน/รูป โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดคุณธรรม รวมทั้งสอดคล้องกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และนโยบายรัฐบาล...
แม่สาย มอบบ้านร่วมใจปันสุข ให้ผู้สูงอายุผู้ยากไร้กลุ่มเปาะบาง วันที่ 16 ก.พ.66 เวลา 08.00 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย จังหวะดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบบ้านร่วมใจปันสุขให้ผู้สูงอายุ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิพัฒน์ นาระเดช ผกก.สภ.แม่สาย นางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย นางณัชชา กันทะดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สาย นายจรัส นันตาวาง ผู้ใหญ่บ้าน บ.จ้องเด่น ม.10 เข้าร่วมในการมอบบ้านร่วมใจปันสุขให้กับครอบครัวของ นายอนันต์ คำลือวงศ์ บ้านเลขที่ 273 ม.10 ต.โป่งผา อ.แม่สาย โดยนายอนันต์พร้อมภรรยา ได้มีความปิติดีใจเป็นอย่างมากในการที่ได้รับความช่วยเหลือการซ่อมแซมสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้มั่งคงถาวร ซึ่งได้รับความช่วยเหลือการบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และการประสานแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเพจข่าวชุมชนคนแม่สาย รวมจนถึงเริ่มลงมือก่อสร้างการก่อสร้างของกำลังพล ทหาร ร้อย ม.3 บก.ควบคุม ฉก. ทัพเจ้าตาก...
พิษณุโลก พม.จัด"สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข"มอบสัญญารัก ฟรีชุดแต่งงาน ทำผม ช่างภาพ ที่พักฯ นางศิริกานต์ ชาวห้วยหมาก ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.กำหนดจัดกิจกรรม "สร้างสัมพันธภาพครอบครัว สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข" มีพิธีมงคลสมรส ตามแบบประเพณีไทยสมัยต้นรัชกาลที่ 9 ให้กลุ่มคู่รักชายหญิง และคู่รักไม่จำกัดเพศ ตลอดจนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในครัวเรือนที่ประสบปัญหา หรือ มีข้อจำกัดด้านรายได้น้อยไม่เกิน100,000 บาทต่อคนต่อปี โดยให้ผู้นำชุมชนรับรองเงินเดือน นางศิริกานต์ กล่าวอีกว่า หากเป็นพนักงานห้าง ร้าน หน่วยราชการ รายได้ไม่เกิน100,000 บาทต่อคนต่อปี แนบสลิปเงินเดือน และหนังสือรับรองพร้อมทั้งให้บริการฟรี แต่งหน้า ทำผม ช่างภาพ ประกอบพิธีทางศาสนา ที่พักเฉพาะคู่รัก จดทะเบียนสมรส พร้อมมอบสัญญารักให้กับคู่รักเพศเดียวกันที่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมาย นางศิริกานต์ กล่าวด้วยว่า...
เมืองตาก เหล่ากาชาดฯ นำสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวหนูน้อย วัย 1 ขวบ 7 เดือน พลัดตกบ่อบาดาล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพบพระ เพื่อมอบเงินและสิ่งของ ช่วยเหลือ บำรุงขวัญ แก่ เด็กหญิงตะแซมวย อายุ 1 ปี 7 เดือน หลังพลัดตกบ่อบาดาลความลึกประมาณ 30 เมตร แต่น้องติดอยู่ที่ความลึกประมาณ 13.5 เมตร ก่อนที่หลายหน่วยงานจะระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์ ให้การช่วยเหลือได้สำเร็จ รวมเวลา 18 ชั่วโมงในการให้ความช่วยเหลือ สำหรับการมอบสิ่งของในครั้งนี้ โดยมีนางลงตานเท และนายเหน่โซ่ มารดาและบิดาเป็นผู้รับมอบ พร้อมเผยว่า ตนทำงานเกษตร มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ปกติเวลาทำงานจะนำลูกสาว...
error: Content is protected !!