พิษณุโลก ทีม onehome กระทรวง พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวยากจน พักอาศัยร่วมกัน 5 คน อ.วัดโบสถ์ (คลิป) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายนิตินัย อุทัยรังษี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นายลาภิส พระภูจำนงค์ ผู้ประสานงาน นายจุติไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม(รมว.พม.) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และนางพิชญา ศรีสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมด้วยอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (อพม.) ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลก สำหรับครอบครัวดังกล่าวพักอาศัยร่วมกันอยู่บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 8 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ คือ พ่อ-แม่ และบุตรอีก 3 คน คือ นายสายชล อยู่เพชร  อายุ 46 ปี...
"จุติ ไกรฤกษ์" มอบรางวัล"มาดามฟิน"เชิดชูเกียรติยกย่อง"ผู้เสียสละเพื่อสังคม" วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบรางวัลเชิดชูเกียรติยกย่อง "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" ให้กับนางสาวนรี  ชีวสุทธิศิลป์ กรรมการผู้จัดการบริษัทมาดามฟิน จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำหอมชื่อดัง "มาดามฟิน"  ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ร่วมพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ สำหรับ"มาดามฟิน"น้ำหอมชื่อดัง บริจาคสิ่งของ ข้าวกล่อง  ถุงปันน้ำใจ เงินสด เตียงสนาม อุปกรณ์การแพทย์ ทุนการศึกษา  เป็นต้น ช่วยเหลือสังคมมาตามลำดับในช่วงเกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา 1.มอบถุงปันนํ้าใจ​ในจ.พิษณุโลก​ จํานวน 12 ครั้ง​รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท 2.มอบเงิน รพ.พุทธชินราช 500,000 บาท 3.มอบเงินสร้าง รพ.สนามให้รพ.ม.นเรศวร 500,000 บาท 4.มอบเครื่องช่วยหายใจให้ รพ.พุทธชินราช 3 เครื่อง​...

พม.พิษณุโลก เผยผลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอันดับ 1 ประเทศ ปี 65 มีเป้าตั้งศูนย์พัฒนาฯ ครบ 90 ตำบล นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการก่อตั้งศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล 3 แห่ง  ในตำบลทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง และตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง ทั้งนี้มีแผนดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ครอบคลุมทั้ง 90 ตำบล พมจ.พิษณุโลก กล่าวอีกว่า การจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล เป็นการยกระดับการทำงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและ ศูนย์บริการคนพิการ เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของกระทรวงและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกมิติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พมจ.พิษณุโลก ได้ช่วยเหลือและดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ ดังนี้ ด้านเด็ก ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4871 รายช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 1597 ราย เป็นเงิน 1,754,000 บาท และเงินสงเคราะห์เด็กจากกองทุนคุ้มครองเด็ก 610 ราย เป็นเงิน...

พิษณุโลก"จุติ ไกรฤกษ์" เปิดอบรม อพม.ชี้เป้า-เฝ้าระวัง-สำรวจช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม(คลิป) วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ ศาลาการเปรียญวัดท่าตาล ตำบลท่าตาลอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.)เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยมีนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวง พม.เข้าร่วมพิธีและเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยนางสาวมุธิตา ทองคำนุช อพม.จังหวัดพิษณุโลก นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ว่า อพม.มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคือการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสังคม ประสานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนให้บริการและดำเนินงาน เพื่อพิทักษ์คุ้มครองสิทธิกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การรณรงค์ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รมว.พม.กล่าวว่า นโยบายกระทรวง พม. ส่งเสริมให้มี อพม.ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในอัตรา 1 คน ต่อ 40 ครัวเรือน เพื่อให้สามารถดูแลประชาชน ในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง และเป็นพลังสำคัญของกระทรวงในการช่วยเหลือ ดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี...

พิษณุโลก ผู้สมัครนายก อบต.คันโช้ง ชูนโยบาย สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นายปราโมทย์ เมืองเปรม ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) คันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เบอร์ 1  กล่าวว่า มีแนวคิดที่จะสร้างสนับสนุนส่งเสริมในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวตำบลคันโช้ง ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้ 1.ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 2.สนับสนุนให้เยาวชนทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการนักธุรกิจการเกษตรยุคใหม่ 3.ประสานความร่วมมือโครงการฝึกอาชีพสร้างความสามารถพิเศษให้กับเยาวชน 4.โครงการฝึกกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลและมวยสากล 5.สร้างโอกาสทักษะใหม่ให้คนที่มาจากกรุงเทพ 6.สนับสนุนโครงการบ้านวัดโรงเรียน (บวร)สร้างครอบครัวให้เข้มแข็งอบอุ่นและรักสามัคคีกัน 7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรีทุกหมู่บ้านให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่ม 8.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามความต้องการของพื้นที่ 9.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 10.สร้างศูนย์ สร้างสุข ร่วมกับหน่วยงานราชการ ดูแลผู้สูงอายุ "ประการสำคัญจะประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการในพื้นที่รวมถึงผู้นำท้องที่ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.และองค์กรต่างๆภายในชุมชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวตำบลคันโช้ง ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน"นายปราโมทย์ กล่าว สำหรับผลการรับสมัครนายกและสมาชิก อบต.76 แห่งของจังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน  185  คน  ...
พิษณุโลก หน่วยงานระดมช่วยเหลือ "น้องชิ"ครอบครัวยากจน พมจ.จัดงบซ่อมบ้าน วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายนิตินัย อุทัยรังษี หัวหน้าพักบ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ  และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (อพม.)อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางไปติดตามการช่วยเหลือครอบครัวฐานะยากจน บ้านมีสภาพเก่าทรุดโทรม บางส่วนผุพัง และบางส่วนพังเสียหายจากการถูกลมพัด ด.ช. นาวา  หรือ น้องชิ เจสะขา อายุ 9 ปี อยู่บ้านเลขที่ 383 หมู่ที่ 1ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกำลังศึกษาชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ตำบลบ้านกลาง อาศัยอยู่กับมารดา คือ นางสาวเกศรา เจสะขา อายุ 27 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้วันละ 300 บาท แต่มีงานจ้างไม่ต่อเนื่อง และนายเบล...
เชียงราย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบสิ่งของช่วยเหลือเด็ก วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงราย โดย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาวศุภาพิชญ์ สงคำ หัวหน้าโครงการฯ จังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ บ้านอาดี่ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย และ บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  เพื่อมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารเสริม และสนับสนุนคลังอาหารในครัวเรือน สนับสนุน อาชีพมอบหมูพันธุ์พื้นเมืองและไก่พันธุ์พื้นเมือง สำหรับเด็กในโครงการ กองบุญกู้วิกฤตเพื่อชีวิตเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564/65 จำนวน 7 ครอบครัว การมอบสิ่งของในครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -...
พิษณุโลก "จุติ ไกรฤกษ์" เปิดศูนย์สารพัดนึก ดึงเครือข่ายช่วยแก้ปัญหากลุ่มเปราะบางครบวงจร วันที่ 24 ก.ย. 64 เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศูนย์สารพัดนึก) ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง  และศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศูนย์สารพัดนึก) ตำบลชมพู ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาแบบครบวงจรให้กลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครในพื้นที่ จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ณ เทศบาลตำบลวังทอง  อำเภอวังทอง พร้อมพูดคุยและรับฟังปัญหาอุปสรรคร่วมกับ กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอต่างๆ โดยได้ให้แนวทางการเป็นศูนย์สำหรับส่งเสริมการศึกษาและฝึกอาชีพออนไลน์ สำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ โดยเฉพาะพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว...

"ชวน หลีกภัย"ควง"แม่เลี้ยงติ๊ก"ลุยเมืองแพร่ ยันสภาอยู่ครบเทอม (คลิป) เวลา 12.00 น.วันที่  24  กันยายน  2564 นายชวน  หลีกภัย  ประธานรัฐสภา ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมด้วย นางพัชรี  อาระยะกุล  ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู หรือ แม่เลี้ยงติ๊ก ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรรคประชาธิปัตย์ จ.แพร่   นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ กรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม นำหน้ากากอนามัย  1,000 ชิ้น  หน้ากากอนามัยเด็ก  2,000 ชิ้น นมผงสำหรับเด็ก 100  กล่อง  ในนามมูลนิธิฯ มอบให้จังหวัดแพร่  ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง  พ่วงบางโพธิ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  นางวันทนา  พ่วงบางโพ  นายกเหล่ากาชาดแพร่ นายวรญาณ  บุณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  นายวิเชียร อนุศาสนนันท์...
พม.เร่งช่วยเหลือหญิงชรา วัย 71 ปี หนองบัวลำภู ขอฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้ เหตุไม่มีบัตรประชาชน วันที่ 18 ก.ย. 64 เวลา 15.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์กรณีหญิงชรา อายุ 71 ปี ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จึงไม่สามารถขอฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีฐานะยากจน อาศัยอยู่ในบ้านบ้านไม่มีเลขที่ ปลูกสร้างอยู่ในที่สาธารณะในหมู่บ้านโคกม่วย ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าหญิงชราดังกล่าว ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้ และไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ เพราะไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ปัจจุบันอาศัยอยู่กับหลานสาวและหลานเขย ทั้งสองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง และไม่มีที่ดินทำกิน รายได้หลักของครอบครัวมาจากการทำงานประกอบชีพรับจ้างทั่วไป มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของหลานสาวและหลานเขย เดือนละ 300...
error: Content is protected !!