พม. ดึงภาคีเครือข่ายร่วมแถลงข่าว “ผนึกกำลังสร้างวิถีใหม่ เพื่อเด็กและเยาวชนไทย”ป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก วันนี้ (30 ส.ค. 64) เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในการแถลงข่าว “ผนึกกำลังสร้างวิถีใหม่ เพื่อเด็กและเยาวชนไทย” โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย 1) นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน 2) พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  3) นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร 4) แพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 5) ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ 6) นางวราภรณ์...
พม.รวมพลังตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก บูรณาการภาคีเครือข่ายคุ้มครองเด็กอย่างทันท่วงที วันที่ 29 ส.ค. 64 เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในการแถลงข่าว “รวมพลังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546”เป็นการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ความรู้ในการคุ้มครองดูแลเด็ก ตามประกาศกระทรวง พม. เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก    พ.ศ. 2546 อีกทั้ง เพื่อบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองเด็กให้เกิดการเข้าถึงเด็กได้อย่างทันท่วงที โดยมี  คณะผู้บริหารเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวง พม. ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กทม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายจุติ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤติทั่วประเทศ และมีปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านมิติของเด็ก ความรุนแรงทางครอบครัว ความปลอดภัยของครอบครัวและชุมชน...
พม.กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านออนไลน์ ชี้แนวทางจัดสวัสดิการสังคมฯ รองรับสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ แนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุภาครัฐ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดบริการสวัสดิการสังคม มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน รองรับการเป็นสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ และเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาระบบของสถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ ให้มีความเหมาะสม มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่มุ่งผลักดันแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุให้สำเร็จ การอบรมครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ชี้แจงแนวทางปรับปรุงองค์ประกอบตัวชี้วัด และแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ของสถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ รวมถึงการบรรยาย หัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ อาทิ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ของสถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ เป็นต้น การอบรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 โดยเว้นระยะห่างทางสังคม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

พิษณุโลก "จุติ"ส่งต่อถุงยังชีพคนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นางเพ็ญพักฒ์ คำงาม ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการชมรมชมรมฯ พร้อมด้วยนายประดับ สุริยะ กรรมการสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ได้นำถุงยังชีพ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 50 ชุด ไปมอบให้กับคนพิการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สำหรับถุงยังชีพได้รับการสนับสนุนจากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)พิษณุโลก เพื่อมอบให้กับคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ต.ปากโทก ต.อรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ และ อ.วังทอง  โดย อสม.และจิตอาสาพระราชทาน อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการป้องกับการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
แม่สอดสะอื้น! นายกฯ ทต.ท่าสายลวด ร่องเรือมอบถุงยังชีพประชาชนประสบภัยน้ำท่วม วันที่  29 กรกฎาคม 2564 นายสรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดฯ กองการศึกษา เเละงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสายลวด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยเป็นการให้การช่วยเหลือต่อเนื่อง  หลังแม่น้ำเมยเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน  ซึ่งพบว่าขณะนี้ แม่น้ำเมยเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ด้านนายกิตติศักดิ์   บุญจันทร์  หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด  พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสายลวด  ในห้วงที่ผ่านมา ได้ให้การช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อย่างเต็มที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเมย เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง หลังน้ำลด ทางเทศบาลตำบลท่าสายลวดเตรียมความพร้อม ร่วมให้การช่วยเหลือประชาชน ในการฟื้นฟู ทำความสะอาด พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะบริเวณตลาดริมเมย ที่พบว่ามีขยะและสิ่งปฏิกูลไหลมากับน้ำเป็นจำนวนมาก
รมว.จุติ สั่งด่วนช่วยเด็กกำพร้า 2 คน สูญเสียแม่จากโควิด-19 ให้กองทุนเด็กดูแลจนอายุ 18 ปี ขอทุกฝ่ายตั้ง "มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้า จากโควิด" ระดมเงินช่วยเหลือ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สั่งการด่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า 2 คน อายุ 7 ปี และ 9 ปี ที่มารดาเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางพลี โดยเร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ กองทุนคุ้มครองเด็กให้การช่วยเหลือและดูแลเด็กทั้ง 2 คนจนอายุ 18 ปี พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันจัดตั้ง  "มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้า จากโควิด" ระดมเงินบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ป่วยและเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งระยะสั้น และระยะยาวต่อไป
กระทรวง พม.เร่งช่วยคนเร่ร่อน ไร้บ้าน ที่พัก-อาหารฟรี โควต้าฉีดวัคซีน รถส่งกลับภูมิลำเนา วันที่ 26 ก.ค.64 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)มอบหมาย<span;> ให้นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. พร้อมผู้บริหารกระทรวง และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ลงพื้นที่บริเวณหัวลำโพง ถนนราชดำเนิน และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สำรวจและให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเร่ร่อน ไร้บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง โดยให้ความช่วยเหลือภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการลงพื้นที่เป็นครั้งที่ 4 โดยแนะนำบริการด้านสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัยในบ้านมิตรไมตรีและบ้านปันสุข บริการด้านอาหารและสุขอนามัย และการให้คำแนะนำความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการต่างๆ นางพัชรี กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้พบกลุ่มคนเปราะบาง รวมทั้งผู้สูงอายุ ในจำนวนคนไร้บ้าน ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ตามสถานที่ต่างๆ รวม 456 ราย โดยชวนให้มาเข้ารับการคุ้มครองในหน่วยงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร...
คนเฒ่าไร้สัญชาติท้อใจ-ทำเรื่องขอมีบัตรประชาชน 30 ปีแต่ยังไร้วี่แวว เลขา พชภ.ชี้กระบวนการแปลงสัญชาติซับซ้อน-เร่งผลักดันเต็มที่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ที่หมู่บ้านหล่อโย ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) นำโดย น.ส.เพียรพร ดีเทศน์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้มอบทุนที่รับการสนับสนุนจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มคนไร้สัญชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยระบบนวัตกรรมเกษตรยั่งยืนชุมชนบนพื้นที่สูง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( United Nations Development Programme: UNDP) ให้กับชาวบ้านไร้สัญชาติชาวอาข่าบ้านหล่อโย จำนวน 10 ราย ทั้งนี้หมู่บ้านหล่อโยมีประชากรราว 300 คนโดยเกือบทั้งหมดเป็นชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า และในจำนวนนี้กว่า 40 คนยังไร้สัญชาติโดยเฉพาะผู้เฒ่าที่อายุมากกว่า 60 ปีจำนวน 25 คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปีและได้ยื่นคำร้องเพื่อขอแปลงสัญชาติไทยมานานหลายปีแล้ว แต่กลับยังไม่สำเร็จ เนื่องจากความซับซ้อนทางกระบวนการในการแปลงสัญชาติเพราะผู้เฒ่าเหล่านี้เกิดบริเวณชายแดนไทยพม่า นายหล่อคอ เยเขียงกู่ อายุ 66 ปี ซึ่งได้รับทุนในครั้งนี้...

พิษณุโลก "รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร"มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564  ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยสมาชิกอาจารย์จักษ์แฟนคลับ ได้เดินทางนำข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา และถุงผ้าลดโลกร้อน มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ จำนวน 222 ชุด โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้นายสมชาย สุขป้อม นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล และนายรังสิสันต์ อ่วมแจ้ง กำนันตำบลพลายชุมพล กล่าวต้อนรับและขอบคุณในนามชาวตำบลพลายชุมพล ที่ ผศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา...
"จุติ"ส่งทีมผู้บริหารกระทรวง พม.รุดเยี่ยมจุดพักคอย ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชนริมทางรถไฟ นายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดพักคอยเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 บริเวณชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ ณ บริเวณลานสนามกีฬาใต้ทางด่วน เขตคลองเตย ซึ่งเป็นจุดพักคอยชั่วคราว ปัจจุบันมีผู้ป่วย 3 คน ในขณะที่มีเต้นท์รองรับผู้ป่วย 30 เต้นท์ โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคและครัวกลางสำหรับผู้ป่วย นอกจากนี้ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย พร้อมมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 10 ลิตร ให้กับนายปานชัย แก้วอัมพรดี ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กรุงเทพมหานคร นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ห่วงใยชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  จึงมอบหมายให้ตน พร้อมนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม....