พิษณุโลก "รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร"มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564  ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยสมาชิกอาจารย์จักษ์แฟนคลับ ได้เดินทางนำข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา และถุงผ้าลดโลกร้อน มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ จำนวน 222 ชุด โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้นายสมชาย สุขป้อม นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล และนายรังสิสันต์ อ่วมแจ้ง กำนันตำบลพลายชุมพล กล่าวต้อนรับและขอบคุณในนามชาวตำบลพลายชุมพล ที่ ผศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา...
"จุติ"ส่งทีมผู้บริหารกระทรวง พม.รุดเยี่ยมจุดพักคอย ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชนริมทางรถไฟ นายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดพักคอยเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 บริเวณชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ ณ บริเวณลานสนามกีฬาใต้ทางด่วน เขตคลองเตย ซึ่งเป็นจุดพักคอยชั่วคราว ปัจจุบันมีผู้ป่วย 3 คน ในขณะที่มีเต้นท์รองรับผู้ป่วย 30 เต้นท์ โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคและครัวกลางสำหรับผู้ป่วย นอกจากนี้ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย พร้อมมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 10 ลิตร ให้กับนายปานชัย แก้วอัมพรดี ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กรุงเทพมหานคร นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ห่วงใยชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  จึงมอบหมายให้ตน พร้อมนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม....
พม.กรมกิจการผู้สูงอายุ อบรมผ่านออนไลน์ แนะแนวจัดสวัสดิการฯ รองรับสังคมผู้สูงอายุ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ แนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุภาครัฐ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้การจัดบริการสวัสดิการสังคมมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน รองรับการเป็นสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ และเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาระบบของสถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ ให้มีความเหมาะสม มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ที่มุ่งผลักดันแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุให้สำเร็จ การอบรมครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ชี้แจงแนวทางปรับปรุงองค์ประกอบตัวชี้วัด และแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ของสถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ รวมถึงการบรรยาย หัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ อาทิ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ของสถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ เป็นต้น การอบรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 โดยเว้นระยะห่างทางสังคม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม ...
“จุติ” เร่งฉีดวัดซีน "กลุ่มเปราะบาง"ให้คนพิการ-ผู้สูงอายุ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มีนโยบายเร่งรัดให้"กลุ่มเปราะบาง" ทั้งคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่พักอยู่บ้านพักต่างๆ ของกระทรวง พม. ได้รับวัคซีนเร็วที่สุด ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงประสานงาน นำคนพิการเข้ารับการฉีดวัคซีนจากสถาบันราชานุกูล ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ด้านนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. พร้อมนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล และคณะ ในการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้คนพิการในหน่วยงานสังกัด พก. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ยังได้รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค จากคุณปริศนา กล่ำพินิจ พร้อมคณะ ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อใช้ในภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด พก. อีกด้วย ...
"จุติ"ขับเคลื่อนปลูกพืชสมุนไพรพิษณุโลก  สิรินธรวัลลี-ไผ่ดำ-กัญชาพันธุ์ดี 1 ใน 5  ของโลก วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคม  ศาลากลางจังหวัด พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่อง การขับเคลื่อน “พืชทางเลือก” สมุนไพร เศรษฐกิจฐานราก ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และ 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก นิคมสร้างตนเองบางระกำ นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก การลงนามความร่วมมือ MOU ในการแสดงพลังร่วมขับเคลื่อนพืชทางเลือกสมุนไพร เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมประโยชน์ของผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดผลผลิต นับว่าเป็นความน่ายินดีที่สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยสถาบัน การศึกษาต่างๆ...
พิษณุโลก "จุติ ไกรฤกษ์"เปิดศูนย์บริการทางสังคมฯ นำร่อง สนองตอบปัญหาประชาชน วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) เป็นประธานเปิดศูนย์บริการทางสังคมทุกช่วงวัยตำบลท้อแท้ โดยมีว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวัดโบสถ์ และผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ให้การต้อนรับ ร้อยตรีดำรง ดีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ กล่าวรายงานว่า การช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดังนี้ 1. นายสำรวย ขวัญแจ้ง อายุ 79 ปี ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไม่มี เลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ให้การช่วยเหลือ เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพ ปัจจุบันกำลังทำการปรับปรุงก่อสร้างที่พักอาศัย ให้ 2.นายสายฝน เณรศาสตร์ อายุ...
กองพลพัฒนาที่ 3 มอบรถวีลแชร์ให้ผู้ป่วยช่วงพักฟื้น เส้นเลือดในสมองแตก รักษา รพ.พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่นางสาว ธัญวรัตม์ สุขประสาท โพตส์ข้อความขอช่วยเหลือผ่านโซเชี่ยลสื่อท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก  ถึงความต้องการรถวินแชร์เพื่อไปใช้ในการดูแล นาง สำเนา ตระกูลรัมย์ อายุ 50 อยู่บ้านเลขที่ 167/1 หมู่ 23 บ้านไพรงามตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพี่สาวที่เข้ารับการผ่าตัดสมองด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกที่โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก ซึ่งขณะนี้แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว ขณะที่ทางครอบครัวมีฐานะยากจนประกอบกับช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลให้ครอบครัวไม่มีรายได้  แต่คนป่วยมีความจำเป็นต้องใช้รถวินแชร์ เพื่อลดการดูแลของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด จึงตัดสินใจโพสต์ขอความช่วยเหลือดังกล่าว ต่อมาพลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 มอบหมายให้ ร้อยโทวัชระ รัตนยศ ในนามผู้แทนกองพลพัฒนาที่ 3 ดำเนินการจัดซื้อรถวินแชร์  ส่งมอบให้กับนางสาว ธัญวรัตม์ สุขประสาท หลังโพตส์ข้อความขอช่วยเหลือผ่านโซเชี่ยล  เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในการอำนวยความสะดวกให้ครอบครัวได้ดูแลผู้ป่วยในช่วงพักฟื้น     ด้านนางสาวธัญวรัตม์...
กระทรวง พม.เชิญ “สุวิทย์ เมษินทรีย์” ให้แนวทางขับเคลื่อนภารกิจ มุ่งพัฒนาคนด้อยโอกาส วันที่ 7 ก.ค. 64 นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "มองภาพอนาคตสังคมไทยและทิศทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคต" โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นองค์ปาฐกถา ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นายจุติ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวง พม. ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานไปสู่รูปแบบ New Normal โดยผนึกกำลังจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันวางอนาคต มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่ บูรณาการข้ามหน่วยงาน และข้ามกระทรวง มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เพื่อให้ทุกคนมีภูมิต้านทานต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง...
"จุติ ไกรฤกษ์"ดึงศิลปินดัง สร้างเด็กให้มีคุณภาพใช้เวลาว่างผ่านโครงการดนตรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบของขวัญ 100 ชุดให้เด็กมูลนิธิบ้านพระพร นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว (My music, My Love & My Family)" ณ มูลนิธิบ้านพระพร ชุมชนบึงพระราม 9 ถนนริมคลองลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพ และทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกัน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มอบของขวัญสำหรับเด็ก จำนวน 100 ชุด ให้แก่เด็กที่มูลนิธิบ้านพระพร สำหรับโครงการ เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านดนตรีสากล (แซกโซโฟน) ให้เด็ก เยาวชน และครูผู้สอนดนตรีในมูลนิธิบ้านพระพร สามารถต่อยอดทักษะ ความรู้ต่างๆ โดยมีนักเป่าแซกโซโฟนระดับตำนาน อาจารย์เมธวัชร์ "เทวัญ" ทรัพย์แสนยากร ศิลปินชื่อดัง มาร่วมแบ่งปันและถ่ายทอดทักษะ ความรู้...
พิษณุโลก "จุติ ไกรฤกษ์ "ส่งทีมกระทรวง พม.ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงสิทธิตามโครงการ "เราชนะ" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยนายลาภิศ พระภูจำนงค์ ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความของมนุษย์ (รมว.พม. ) พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. ติดตามให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิตามโครงการ "เราชนะ" ให้สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง ตลอดจนศูนย์ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป รวมทั้งช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้แก่กลุ่มเปราะบาง...