“จุติ”พัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาสา”กล้าทำดีศรีสองแคว”

125

“จุติ”พัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาสากลุ่ม “กล้าทำดีศรีสองแคว”

วันที่ 27 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พระราชรัตนสุธี รศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศิตกุลและใบประกาศกิตติคุณ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาสากลุ่มกล้าทำดีศรีสองแคว

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาสากลุ่มกล้าทำดีศรีสองแคว รุ่นที่ 4 โดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

โดยจัดกิจกรรมอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 โดบนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก และสร้างเยาวชนในสถานศึกษาให้กล้าแสดงออกในทางดี และเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาด้วยกันเอง พร้อมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตอาสา และความรับผิดชอบให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายกล้าคุณธรรมในสถานศึกษาซึ่งหลังจากการอบรมแกนนำเยาวชนอาสากลุ่มกล้าทำดีศรีสองแคว

สำหรับเยาวชนที่ผ่านการอบรม จะนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างกลุ่มเยาวชนอาสากล้าทำดีในสถานศึกษาของตนเอง และออกทำกิจกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน โดยให้เกิดงานจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ดังที่ผ่านมาแล้ว จำนวน 3 รุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา