นายกสมาคมแม่บ้าน กองทัพไทย มอบอุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ในพื้นที่ชายแดน ไทย – เมียนมา

วันที่ 26 มกราคม 2566 พลตรี ยุทธชัย จันทรวิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วย ขึ้นตรงและกำลังพลของหน่วยให้ การต้อนรับ นางบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการ กองทัพไทย พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจพื้นที่ชายแดน ไทย – เมียนมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา , ผ้าห่มกันหนาวเครื่อง
อุปโภค – บริโภค ,อาหารกลางวัน (SET BOX) ไอศกรีม ให้กับนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร และมอบน้ำดื่ม “กองบัญชาการกองทัพไทย”
จำนวน 1,000 ขวด ให้กับคุณครูเพื่อใช้ประโยชน์ใน โอกาสต่างๆ
ทั้งนี้ตามนโยบายพลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมอบนโยบายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินโครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ได้คัดเลือกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร บ้านขุนห้วยแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การทำกิจกรรมสาธารณกุศลในครั้งนี้ โดยโรงเรียนดังกล่าวนั้นอยู่ในความอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันมีบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 คน มีนักเรียน จำนวน 109 คน ซึ่งเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเผ่ากะเหรี่ยง ผู้ปกครองมีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดาร ด้านงบประมาณของโรงเรียนมีจำนวนจำกัด ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีภาครัฐ และเอกชน ให้การสนับสนุนด้านอาคารเรียนและสาธารณประโยชน์อื่นๆ

สำหรับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 ได้สนับสนุนการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การจัดหาน้ำกินน้ำ
ใช้ การเกษตรแบบผสมผสาน และงานบรรเทาสาธารณภัย ให้กับราษฎรและนักเรียนในพื้นที่ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน หน่วยจึงขอรับสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลจาก สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ในครั้งนี้

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างความประทับใจและรอยยิ้ม ให้กับคณะครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และประชาชนที่เข้าร่วมในงานเป็นอย่างมาก

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น