ตาก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายสมาน​ เทพารักษ์​ รักษา​ราชการ​แทน​เกษตร​จังหวัด​ตาก นายสุวรรณ ตาคำ เกษตรอำเภอแม่สอด พร้อมส่วนราชการ และพี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
ซึ่งจัดขึ้น ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอค จังหวัดตาก

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปีละ 4 ครั้ง ไตรมาสละ 1 ครั้ง

โดยมีการจัดบูธนิทรรศการ ให้ความรู้กับกลุ่มพี่น้องเกษตรกร ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ทั้งการดูแลพืช และกำจัดศัตรูพืช ด้วยชีววิธี การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร การให้ความรู้ลดการเผา ที่ก่อให้เกิดไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5 การมอบเอกสารสิทธิ สปก.4-01 ให้ แก่เกษตกร จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ และการจับสลากมอบรางวัลแก่กลุ่มเกษตรกร

ทั้งนี้ จังหวัดตาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรมีความต้องการในการใช้การบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเกษตรของตนเอง

ซึ่งอำเภอแม่สอด เป็นอำเภอหนึ่งที่มีประชากรประกอบอาชีพการเกษตรมีครัวเรือนเกษตรกร11,511 ครัวเรือน มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 251,063 ไร่ มีพื้นที่ปลูกพืช เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 145,217 ไร่ ข้าวนาปี 52,374 ไร่ อ้อย 10,118 ไร่ มันสำปะหลัง 14,432 ไร่

สำหรับปัญหาทางด้านการเกษตรที่สำคัญที่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่สอดต้องประสบในปีที่ผ่านมา ได้แก่ อุทกภัย ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในตำบลพะวอ ตำบลด่านแม่ละเมา และตำบลแม่กาษา การดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น อำเภอแม่สอดได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ได้ออกสำรวจติดตาม ประสานงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ ด้านการเกษตร จำนวน 161 ราย พื้นที่ 791.25 ไร่ รวมเป็นเงิน
1,542,966 บาท

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น