พิษณุโลก ส.ว.พบประชาชน อำเภอวัดโบสถ์ ผอ.เขื่อนแควน้อย โดนยำไม่ยอมชี้แจง

314

พิษณุโลก ส.ว.พบประชาชน อำเภอวัดโบสถ์ ผอ.เขื่อนแควน้อย โดนยำไม่ยอมชี้แจง

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 และประธานคณะคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง นายชลิต แก้วจินดา รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ พลเอก โปฎก บุนนาค นายทรงเดช เสมอคำ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายเฉลียว เกาะแก้ว นายจัตุรงค์ เสริมสุข นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ พลเอก ประสาท สุขเกษตร นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ วิโรน์ และนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

โดยเดินทางไปรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขจากประชาชน ที่บึงทุ่งโขง หมู่ที่ 3 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับและชี้แจงปัญหาพื้นที่ นายแผน พานทอง นายก อบต.หินลาด กล่าวรายงานว่า ตำบลหินลาด มีบึงหนองโขง 133 ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 3,4,5,6 ตำบลหินลาด มีปลาดุกอุยแห่งเดียวของอำเภอ ที่มีความต้องการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ ต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่การเกษตรกว่า 1,000 ไร ปลูกมันสำปะหลัง สวนดอกงิ้ว 30 ไร่ น้ำตำเขาเยินยอ เขตป่าชุมชน เส้นทางลำบากยังไม่ได้รับการพัฒนา พื้นที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร กล่าวว่า การลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา ปัญหาปากท้องประชาชน เพื่อนำข้อเรียกร้องเสนอนายกฯ และ ครม.สำหรับบทาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา คือ กลั่นกรองกฎหมาย และให้ความเห็นชอบผู้ที่จะไปดำรงตำแหน่งในกรรมการองค์กรอิสระ ตลอดจนควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งก่รปฏิรูปประเทศ งบประมาณต้องอยู่ในแผนพัฒนาขาติ จึงจะไม่ได้งบ และประชาชนต้องมีส่วนร่วม วันนี้สมาชิกวุฒิสภา จึงมาสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำเรียนนายกฯ
เรื่องสิทธิที่ดินเอกสารหลักฐาน ทับซ้อนที่สาธารณประโยชน์ เนื่องจากสฃมัยก่อนไม่มีหลักฐาน เพียงบันทึกไว้ วิธีการพิสูจน์

รายงานข่าวแจ้งว่า มีประชาชนในที่ประชุมออกมามาเสนอประเด็นเกี่ยวกับบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เรื่องการใช้น้ำหน้าแล้งทำนา โดยไม่มีเงื่อนไข จะไม่มีข้าวกินแน่นอน

นอกจากนั้นนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ที่ประชาชนได้เสียสละบริจาคที่ดินทำกิน เพื่อประโยชน์ของคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะ “นั่งแค่แช่น้ำ”บริเวณหน้าเขื่อนในช่วงเดิอนเมษายน และเทศกาลสงกรานต์ มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนเข้ามาเล่นน้ำ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมสินค้าการเกษตร และอาหารการกิน มีเงินสะพัดในพื้นที่นับ 100 ล้านบาท

“ท้งนี้ ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนคนเก่าๆ 4-5 คน ที่ผ่านมา ได้อนุญาตให้การจัดส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ แต่ทำไม ผอ.คนปัจจุบัน ไม่ยอมให้จัด เรื่องนี้ ผมจะไปสอบถามอธิบดีกรมชลประทาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”นายกิตติศักดิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรวุฒิ เนียมน้อย ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเถอวัดโบสถ์ ไม่ยอมตอบทั้ง 2 ประเด็น แม้ว่ายังนั่งอยู่ในที่ประชุม