รมว.พม.ตั้งทีมดูแลปัญหาเด็กไร้สัญชาติ 4 จังหวัดเหนือ เร่งขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล


วันที่15 ม.ค. 66 ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานทีม One Home พม. เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหัวหน้าหน่วยงาน รวมจำนวน 34 หน่วยงาน การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลให้นำประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นที่ตั้ง เพราะเราคือองค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เราต้องทำให้ประชาชนมีความสุข ด้วยจิตวิญญาณการทำงานด้านสังคมและต้องลงไปทำด้วยตัวเอง อีกทั้งต้องใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ห่างไกลได้ อาทิ การแจ้งเหตุผ่าน Line Group “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล” Line OA “พม.พร้อมช่วย” ในพิษณุโลกโมเดล ระบบวิทยุสื่อสาร เพิ่มเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และบูรณาการกับเครือข่าย “บวร” ในพื้นที่ เป็นต้น


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า การแก้ปัญหาเด็กไร้สัญชาติที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ ตนได้มอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4 จังหวัด ตั้งทีมดูแลปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะ ร่วมกับอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และใช้กลไกจากคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด โดยให้เป็นวาระจังหวัด อีกทั้งให้ประสานการทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ NGO ในพื้นที่

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เราต้องมีระบบการส่งเสริมอาชีพครบวงจรจนสิ้นสุดกระบวนงาน สร้างสินค้าเชิงสังคม และมีช่องทางและจุดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย อาทิ ช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ “ทอฝัน by พม.” และศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าซอนต้าจากกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น