กองบิน 46 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

วันที่ 14 มกราคม 2566 ณ บริเวณลานจอดเครื่องบิน แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 พร้อมด้วย คุณ อภิชญา บุญญะพาศ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 46 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน 46 เสนาธิการกองบิน 46 และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 46 เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสาคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และ สติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามวัยที่เหมาะสม

โดยจัดการแสดงให้น้องๆ หนูๆ ได้ชมทั้งภาคพื้น และภาคอากาศ อาทิเช่น การแสดงการบินจากเครื่องบินขับไล่ (F-16), เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67), การกระโดดร่มเหินเวหา การแสดงของสุนัขทหาร การตั้งแสดง Static Show ของเครื่องบินแบบต่างๆ การจัดนิทรรศการและอาวุธยุทโธปกรณ์ ฯลฯ