อบจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ลานด้านหน้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และกล่าวคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” โดยมีนายชลิต ธนวัฒน์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน อีกทั้งยังมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาชน เด็ก และเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กว่า 1,000 คน

สำหรับกิจกรรมวันเด็กปีนี้มี กิจกรรมให้เข้าร่วมและรับของรางวัลมากมาย แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่
โซนที่ 1 : KIDS THINK (เด็กเก่ง) อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ระบายสี นิทรรศการ กิจกรรมการแข่งขันรูบิท ทักษะการบังคับหุ่นยนต์ ฯลฯ
โซนที่ 2 : HAPPY KIDS (เด็กมีความสุข) อาทิ กิจกรรมเสริมทักษะทางกาย การใช้ชีวิตผ่านกระบวนการความคิด ตักไข่ปลา โยนห่วง ปากระป๋อง ปาลูกโป่ง เตะบอลตามตัวเลข ล้วงไข่ล่าสมบัติ ฯลฯ
โซนที่ 3 : KIDS STAGE (เด็กเป็นแบบอย่าง) อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเขียนปณิธานกิจกรรมการแสดงโชว์ความสามารถบนเวที อีกทั้งยังมีซุ้มอาหาร และเครื่องดื่มต่างๆอีกมากมาย

งานวันเด็กแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้แข็งแรง มั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้กิจกรรมวันเด็กยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย ได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และครอบครัว เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมที่เด็กและเยาวชนนั้นจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาชาติ บ้านเมือง ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน