พะเยา คึกคักบรรยากาศการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

152

พะเยา คึกคักบรรยากาศการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 14 ม.ค.2566 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยาจัดขึ้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์ทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากนายกรัฐมนตรี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนในจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันมอบของขวัญให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย


ตามที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530 เป็นต้นมา ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชนของชาติ ตามคำเชิญชวนขององค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ โดยกำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ สำหรับปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติไว้ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” การจัดงานการฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566

สำหรับการจัดงานวันเด็กฯในวันนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และแสดงออกทาง ความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่เข้าร่วม เพื่อระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการมีส่วนร่วมในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

โดยมีหน่วยงานร่วมกันจัดงาน ประกอบด้วย จังหวัดพะเยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง บริษัท ห้างร้าน สมาคม ชมรม และประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงสุนัขสงคราม จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 การบริการรถไฟฟ้าให้เด็กนั่งเที่ยวรอบกว๊าน จากเทศบาลเมืองพะเยา การเล่นเกม/ตอบปัญหา การแสดงของเด็กและเยาวชน การจับสลากมอบของขวัญ รางวัล อาหารและน้ำดื่มบริการฟรี เป็นต้น

และนอกจากนี้ยังมีการจัดงานวันเด็กของหลายๆหน่วยงานในจังหวัดพะเยา เช่น อบจ.พะเยา จัดที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา , เทศบาลเมืองพะเยาจัดที่บริเวณลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา และในอำเภอต่างๆของจังหวัดพะเยา ก็มีการร่วมจัดงานวันเด็กในปีนี้ด้วย ซึ่งถือว่าหลังจากสถานการณ์โควิด 19 เบาบางลง และทางการอนุญาตให้มีการจัดงานต่างๆได้มากขึ้น ทำให้บรรยากาศงานวันเด็กปีนี้ที่จังหวัดพะเยาเป็น ไปด้วยความคึกคัก มีพ่อ แม่ และผู้ปกครอง ต่างพาบุตรหลานไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก