กองทัพภาคที่ 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ แสดงยุทโธปกรณ์ นิทรรศการทางทหาร ดนตรีขับกล่อม

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ เวทีกลาง สนามข้างกองบังคับการกองพันทหารสารวัตที่ 31 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีพล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และข้าราชการทหารในสังกัดเข้าร่วมพิธี

โดยมีกิจกรรมการแสดงเวทีกลาง การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ อาทิ รถถ้ง ปืนใหญ่ เป็นต้น การจัดนิทรรศการทางทหาร การเล่นเกมส์ต่างๆ เพื่อให้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กองทัพภาคที่ 3 กับเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง หน่วยทหารในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถและค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์


ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และอ่านสารวันเด็กของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เสร็จแล้วมีกิจกรรมจับฉลาก แจกของขวัญ ของรางวัล โดยมีการแสดงดนตรี วงดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 39 บรรเลงขับกล่อมอีกด้วย และนำโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ มาให้น้องๆ เด็กและผู้ปกครองได้รับชมอีกด้วย

เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจภารกิจของทหาร รวมทั้งได้เห็นถึงขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่นำมาจัดแสดง ในการปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ การมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน พร้อมนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ