ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง เปิดตัว Platform ตลาด Online “Farm Me Market”

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ สวนพงษ์คุ้มภัย วิสาหกิจชุมชนผสมผสานบ้านเสรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายภูมิ เกลียวศิริกุล ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมงานเปิดตัว Platform ตลาด Online “Farm Me Market” ของธ.ก.ส. พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า ธ.ก.ส.ได้ให้สินเชื่อลูกค้าไปเพื่อการพัฒนาอาชีพ เสร็จแล้วต้องจบด้วยการตลาด ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้ทำการตลาดออฟไลน์อยู่แล้วคือการจ่ายสินค้าโดยตรง

ขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้พัฒนาการตลาดออนไลน์ขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องการตลาดให้ลูกค้า จากนั้นได้พาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตแมคคาเดเนีย โดยมีนางสาวธัญญะรัตน์ เมี่ยงคลองคลาน ประธานกลุ่มพาชมการแปรรูปการผลิต ซึ่งมีพื้นที่ในการปลูกแมคคาดิเนียประมาณ 500 ไร่ และพาไปชมโรงงานคัดแยกกล้วยหอมส่งเข้า 7-11 และการแปรรูปกล้วยหอม ที่ไร่ภักดี อ.พบพระ จ.ตาก

นายภูมิ เกลียวศิริกุล ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง แถลงผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา พร้อมรับชม vtr การดำเนินงานและกิจกรรมของ ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือและส่วนงานในสังกัด โดยในปีบัญชี พ.ศ.2565 ธ.ก.ส. ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์ เพื่อฟื้นฟู- พัฒนา และยกระดับความเข็มแข็งของเศรษฐกิจระดับครัวเรือน สนับสนุนเชื่อมโยงธุรกิจการเกษตร เพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของลูกค้าให้กว้างขวาง

นายภูมิ กล่าวด้วยว่า เพิ่มโอกาสการจำหน่ายสินค้าและบริการ สร้างรายได้ให้ลูกค้ามากขึ้น สนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท ธนาคารฯจึงจัดทำโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ ด้วย Platform ขยายการเติบโตภาคการเกษตรและห่วงโซ่การเงิน โดย ธ.ก.ส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง จัดทำ Platform Online ผ่านไลน์ออฟฟิศเชียลแอคเคาน์ในชื่อว่า Farm Me Market เพื่อเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้การขายระบบออนไลน์การจัดการสต็อกสินค้าและระบบบัญชี พร้อมเปิดตัว Platform ตลาดออนไลน์ “Farm Me Market” แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าที่เข้าร่วมตลาดออนไลน์ และ Application เพื่อให้ทดลองสั่งซื้อสินค้ากันอีกด้วย

ด้านนางกุ้งนาง อุตรพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลก ได้นำผลิตภัณฑ์กล้วยตาก แบรนด์โกเก้าสองแคว มาลงใน Platform ตลาดออนไลน์ “Farm Me Market” ด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์กล้วยตากเป็นสินค้า Otop ที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วของจังหวัดพิษณุโลก “กล้วยตากโกเก้าสองแคว” เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน เป็นกล้วยสายพันธุ์มะลิอ่อง หอมนุ่ม หวานธรรมชาติ สะอาดและถูกหลักอนามัย โดยจัดจำหน่ายกิโลละ 120 บาท