แม่ฮ่องสอน จัดงานวันคนพิการสากล การปฏิรูปสู่การพัฒนา เพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงและเป็นธรรม

77

แม่ฮ่องสอน จัดงานวันคนพิการสากล การปฏิรูปสู่การพัฒนา เพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงและเป็นธรรม

วันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําปี 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566) การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรคนพิการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการอบรมให้ความรู้ เตรียมความพร้อมกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Transformative solutions for inclusive development: the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world ”

การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่ โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม และมีการอบรมเตรียมความพร้อมกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการ นำข้อเสนอเร่งด่วนจากเวทีสมัชชาคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้คนพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เตรียมความพร้อมและมี ความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ ตลอดจนเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ