จังหวัดแม่ฮ่องสอน และรัฐคะยา ยกระดับความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 7 พ.ค.2562 เวลา พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส./ประธาน TBC ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมหารือ ภายใต้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) ไทย-เมียนมา ความร่วมมือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน-จังหวัดบอละแคะ รัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยคณะกรรมการฝ่ายไทยประกอบไปด้วย
1. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. พ.อ.สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ รอง รมน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ประธาน TBC
4. นาย สิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยฝ่ายเมียนมา ประกอบด้วย
1. นายเต็งอ่อง ผวจ.บอลาแคะ (ผู้แทนรัฐคะยา)
2.พ.ต.ท.ส่อมินทุน สว.ตร.จว.บอลาแคะ
3. นายอูจ่อแข่งทุน ปภ.จว.บอลาแคะ
4. นายโซโม ฝ่ายป่าไม้ จว.ลอยก่อ
5. นายอู่ส่อทุนอ่อง ฝ่ายรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
6. นายอูอ่องไท่ นอภ.ชาดอ
7.นายอูเมียวตัน นอภ.แม่แจ๊ะ
8.พ.ต.ต.เทวิน สว.ตร.อ.แม่แจ๊ะ
9.นายอูส่างทุยเท ตม.อ.แม่แจ๊ะ

โดยในที่ประชุมได้ร่วมหารือ ถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ของ รัฐคะยา และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดทั้งพื้นที่ตามแนวชายแดน พร้อมทั้งได้ร่วมหารือถึงกรอบความร่วมมือในปี 2563 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

ต่อมาเมื่อเวลา 13.00 น. คณะได้เยี่ยมชมเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ, การฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ, การจัดการเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีการทำถ่านอัดแท่งไร้ควัน โดยหอการค้าจังหวัดแม่งสอน และเยี่ยมชมชุดปฏิบัติการร่วมดับไฟป่าของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดเพิ่มเติมหน่วยสรุปการประชุมจะรายงานให้ทราบต่อไป