องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตาม รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

71

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตาม รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 ธ.ค. 65 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ให้การสนับสนุน ในปี 2565 โดยมี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ดิเรก อกิญจนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลที่ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยในเขตพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับงบประมาณในการสร้างโรงพยาบาลในปี 2549 จากกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2552 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทั้ง 10 แห่ง โดย โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตั้งแต่ปี 2563-2565 เป็นรายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,386,000 บาท และในปีงบประมาณ 2565 ได้รับงบประมาณสนับสนุนระบบ Smart hospital เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,991,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ และได้ขยายผลแนวคิดการดำเนินงาน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติไปยังโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง โดยมีผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่สำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพของประชาชน เช่น การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ผู้ติดบ้าน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม การแก้ไขปัญหาโควิด-19 การพัฒนาระบบสุขภาพ การจัดการปัญหายาเสพติด และการออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางให้บริการแก่ประชาชน

โอกาสนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้เเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยใน ที่รักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาล จำนวน 20 ราย พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานสำคัญของโรงพยาบาล ปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมกิจกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพอีกด้วย