พิษณุโลก นายกฯ บ้านคลอง ชี้แจงรถดับเพลิง 1 ล้านเจ็ด โดนโซเชียลโจมตี และร้องเรียน ป.ป.ช.(คลิป)

145

พิษณุโลก นายกฯ บ้านคลอง ชี้แจงรถดับเพลิง 1 ล้านเจ็ด โดนโซเชียลโจมตี
และร้องเรียน ป.ป.ช.(คลิป)

วันที่  26  ธันวาคม  2565  เวลา  09.30  น. ที่ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง  นางนภาพร  ตาแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายพิทักษ์  วิจิตรพงษา  ปลัดเทศบาล  และนิติกร  เทศบาลตำบลบ้านคลอง  จัดแถลงการณ์   เรื่อง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว (ปิคอัพ) พร้อมอุปกรณ์   ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 500 ลิตร

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อโซเชียล กรณีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลองและนักกิจกรรมเคลื่อนไหว ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 และเทศบาลตำบล  บ้านคลอง ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว (ปิคอัพ) พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 คัน ว่ามีลักษณะเป็นการกีดกันผู้ประกอบการที่จะเสนอ หรืออาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการทั่วไป


ทั้งนี้   ทางเทศบาลตำบลบ้านคลองขอชี้แจงว่า  เทศบาลตำบลบ้านคลองเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยต้องมีความพร้อมและมีศักยภาพ  ในการให้บริการสาธารณะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัยของชุมชน ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม

ประกอบกับเดิมเทศบาลตำบลบ้านคลองไม่มีรถตรวจการดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วขนาดเล็ก สำหรับใช้เข้าไปในเส้นทางหรือสถานที่แคบ ซึ่งไม่สามารถนำรถดับเพลิงขนาดใหญ่เข้าไประงับเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้  จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว (ปิคอัพ) พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 500 ลิตร

ซึ่งโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว (ปิคอัพ) พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 500 ลิตร เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลบ้านคลอง แผนงานรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ 1,700,000 บาท และในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง   สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ที่ประชุมมีมติ          อนุมัติโครงการดังกล่าว และให้กันเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อสภาเทศบาลตำบลบ้านคลองอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว เทศบาลตำบลบ้านคลอง   จึงดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด กล่าวคือเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565   สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลองได้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อรถยนต์ตรวจการดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว   และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองอนุมัติให้ดำเนินการได้ นายกเทศมนตรีจึงมีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ (เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) คณะกรรมการ ฯ กำหนดราคากลางที่วงเงิน 1,739,000 บาท เมื่อคณะกรรมการดำเนินการร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอร่างดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองเพื่ออนุมัติในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง อนุมัติร่างดังกล่าวในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อเป็นไปด้วย ความรอบคอบ โปร่งใส เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เทศบาลตำบลบ้านคลองจึงนำร่างประกาศซื้อและร่างเอกสาร ประกวดราคา ฯ ไปเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2565  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังเทศบาลตำบลบ้านคลองโดยตรง ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศซื้อและ         ร่างเอกสารประกวดราคาแต่อย่างใด

เทศบาลตำบลบ้านคลองจึงได้เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านคลอง และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565  และกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ซึ่งในการนี้มีผู้ประกอบการขอรับเอกสารโดยการดาวน์โหลดเอกสารในระบบ จำนวน 8 ราย และมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ ได้แก่
1. บริษัท ณัฐกรวิศวกรรม จำกัด  เสนอราคา 1,669,000 บาท
2. บริษัท ทัศนจินดา จำกัด        เสนอราคา 1,698,000 บาท