“จุติ” ปิดฝึกอบรมหลักสูตร Young Smart PR.ปลื้มคนรุ่นใหม่ นำร่องจังหวัดพิษณุโลก (คลิป)

278

“จุติ” ปิดฝึกอบรมหลักสูตร Young Smart PR.ปลื้มคนรุ่นใหม่ นำร่องจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานปิดพิธีและมอบวุฒิบัตร เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 12 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 31 คน ที่และนการอบรม โครงการฝึกอบรมเยาวชน Young Smart PR โดยมีพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธี

สำหรับโครงการนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จัดการอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือนธันวาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ (3-25 ธ.ค.65) 25ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทำให้ผู้อบรมมีทักษะและศิลปะในการสื่อสารยุคดิจิทัล และสามารถผลิตสื่อนำไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์มต่างๆ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. กล่าวว่า ขอขอบคุณวิทยากรผู้มอบความรู้ มอบประสบการณ์ เคล็ดลับที่ดีด้านการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นการสร้างให้เกิดเป็นเพชรเม็ดงามในยุคดิจิทัล เด็กและเยาวชนทุกคนมีความตั้งใจ และความสุขในระหว่างการอบรมเป็นอย่างมาก พร้อมจะกลับไปขับเคลื่อนการผลิตสื่อดิจิทัล หรือชิ้นงานที่ดีมีประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษาของตนเอง ตลอดจนจะเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสาร สอบถาม ในเรื่องต่างๆ ของภาครัฐ และนำไปเผยแพร่ขยายผลในช่องทางต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง กระชับ ฉับไว เข้าใจได้ง่าย และครบถ้วน

สำหรับเยาวชนที่ผ่านการอบรมต่างบอกว่า รู้สึกสนุกสนานกับกิจกรรม และได้รับความรู้เทคนิคการผลิตสื่อใหม่ บางคนได้รับแรงบันดาลใจ จากที่รู้และมีความมีความสนใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนได้ เช่นการกล่ าวสุนทรพจน์หน้าห้องเรียน การเป็กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึง ใช้สอสัมภาษณ์ในอนาคต