“จุติ” ปถกถาพิเศษ ข้าราชการครู สพป.เพิษณุโลก เขต 2  เน้นการศึกษาเท่าเทียม-มีอาชีพ

174

“จุติ” ปถกถาพิเศษ ข้าราชการครู สพป.เพิษณุโลก เขต 2  เน้นการศึกษาเท่าเทียม-มีอาชีพ

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมดินทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)ได้ปถกถาพิเศษการอบรมหลักสูตร ครู-โค้ช-คน เข้าใจตนโค้ชคนเพื่ออนาคต สำหรับครูประถมศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นางผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงาน การอบรมหลักสูตร ครู-โค้ช-คน เข้าใจตนโค้ชคนเพื่ออนาคต ให้กับครูในสังกัด สพป. พิษณุโลก เขต 2 เข้าอบรม 123 โรงเรียน จำนวน คน

ในโอกาสนี้นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีรมว.พม. ปถกถาพิเศษ เรื่อง Building Books for Learning”จุติ” ปถกถาพิเศษ ครู-โค้ช -คน ข้าราชการครู สพป.เพิษณุโลก ขต 2 เน้นช่วยเด็กมีการศึกษาที่เท่าเทียม มีอาชีพหลังเรียนจบ

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมดินทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)ได้ปถกถาพิเศษการอบรมหลักสูตร ครู-โค้ช-คน เข้าใจตนโค้ชคนเพื่ออนาคต สำหรับครูประถมศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นางผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงาน การอบรมหลักสูตร ครู-โค้ช-คน เข้าใจตนโค้ชคนเพื่ออนาคต ให้กับครูในสังกัด สพป. พิษณุโลก เขต 2 เข้าอบรม 123 โรงเรียน

ในโอกาสนี้นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี รมว.พม. ปถกถาพิเศษ เรื่อง Building Books for Learning กล่าวว่า เราต้องช่วยกันสร้างโอกาสแห่งความเท่าเทียมกันทางการศึกษาให้กับเด็กไม่ว่าจะเรียนที่ไหน ใกล้หรือไกลเพียงใด โดยต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเด็กในการเรียนรู้ ซึ่งห้องสมุดจะไม่ใช่เป็นเพียงห้องที่รวบรวมหนังสือ แต่จะมีคอมพิวเตอร์สำหรับเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กให้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น

สำหรับเด็กที่มีฐานะยากจน ซึ่งมักอยู่กับปู่ย่าตายายที่เป็นผู้สูงอายุ เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องไปงานที่จังหวัดอื่น เราต้องช่วยกันส่งเสริมเรื่องการมีอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ดูแลตนเองได้ ซึ่งมีหลายโรงเรียนได้สอนวิชาการควบคู่ไปกับการอาชีพ ซึ่งเมื่อเด็กเรียนจบแล้ว สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ทันที

“เมื่อประมาณ 2 ปี ที่มอบหมายให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และตน หาครูสู่โค้ชในขั้นต้นอย่างน้อย 20,000 คน ทั่วประเทศ อย่างมีคุณภาพและเร็วที่สุด ซึ่ง การอบรมหลักสูตรนี้ โดยครูทุกท่านมาอบรมด้วยใจจริงและจิตวิญญาณของความเป็นครูที่นอกเหนือจากหน้าที่ เป็นครูผู้ให้ที่มีความห่วงใยและปรารถนาดีต่ออนาคตของเด็ก”นายจุติ กล่าว