พิษณุโลก”จุติ”เปิดการแข่งขันกีฬา “บ้านกลางคัพ” อำเภอวังทอง

162

พิษณุโลก”จุติ”เปิดการแข่งขันกีฬา “บ้านกลางคัพ” อำเภอวังทอง

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองปรือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบ้านกลางคัพ ในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565

โดยมี นายลำพูล สีหะวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ในนามประธานการจัดแข่งขันกล่าวรายงาน นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตำบลบ้านกลาง ได้มีความรู้ทางด้านทักษะกีฬา กฎ กติกา มารยาท ทางด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตำบลบ้านกลาง ได้เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมให้เป็นนักกีฬาสมัครเล่นและอาชีพต่อไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีให้เยาวชนและประชาชนตำบลบ้านกลางใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล 6 ประเภทกีฬา มีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในตำบลบ้านกลางทั้ง 27 หมู่บ้าน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน 3,000 คน