พิษณุโลก คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1โดยมี นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานท้องถิ่นและเกษตรกรให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมโครงการ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๆ ปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 กำหนดจัดงานในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง

จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริม ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร

การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานราชการร่วมกันบูรณาการให้บริการและให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาการเกษตร และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกในชุมชนตำบลแม่ระกา ในการจัดเตรียมสถานที่จัดงานในครั้งนี้ โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมงานจำนวน 100 คน