พิษณุโลก สัมมนาเดินหน้าไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

วันที่ 21 ธ.ค.65 ที่ห้องประชุมวังธารา โรงแรม ดิอิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมืองพิษณุโลก นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน คนเหนือไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า คนพิษณุโลกไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ศ.นพ.ประกิต วาที่สาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการต้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดพิษณุโลก นางภัทรินทร์ ศิริทรากุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณเสถียร ทองโต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายสื่อมวลชนภาคเหนือโดยนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิซาการ ด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ คนเหนือไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า คนพิษณุโลกไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและกลยุทธ์ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรมยาสูบ และผลกระทบของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ตลอดทั้งร่วมหาแนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในชุมชนและสถานศึกษา

เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัย และเป็นอันตรายต่อร่างกาย มีสารพิษต่างๆเทียบเม่ากับบุหรี่ทั่วไป ส่งผลกระทบต่อสมองและระบบประสาท ทำให้มีโอกาสติดง่ายและติดนาน จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามอนุสัญญาผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ต้องคงกฎหมายห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เฝ้าระวังและการกระตุ้นหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ ในการปราบปรามการโฆษณา การลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ร่วมทั้งร่วมกันเปิดโปงกลยุทธ์การตลาดของบริษัท ผู้ค้าบุหรี่ไฟฟ้า ให้สังคมรับรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในเรื่องสุขภาพ ไม่ตกเป็นทาสของบุหรี่ไฟฟ้า และกลุ่มผู้หาผลประโยชน์จากบุหรี่ไฟฟ้าตลอดไป