เชียงราย เด็กอนุบาลออมเงินซื้อผ้าห่ม 200 ผืน ช่วยเหลือเด็กถิ่นทุรกันดารต้านภัยหนาว

153

เชียงราย เด็กอนุบาลออมเงินซื้อผ้าห่ม 200 ผืน ช่วยเหลือเด็กถิ่นทุรกันดารต้านภัยหนาว

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่จวนผู้ว่าราชจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยอนุบาล นำผ้าห่มกันหนาวจำนวน 200 ผืน มอบให้กับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เพื่อนำผ้าห่มไปมอบช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร

นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวว่า การมอบผ้าห่มกันหนาวของเด็ก ๆ เป็นหนึ่งในกิจกรรมการออมเงินในโครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อ 89 ล้านความดี เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาด้านสังคม ความซื่อสัตย์สุจริต เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและยึดมั่นในความดี ซึ่ง กิจกรรมนี้ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลร่วมกันออมเงิน จากนั้นได้นำไปซื้อผ้าห่มกันหนาวสำหรับเด็ก ก่อนที่จะส่งมอบต่อให้กับจังหวัดเชียงราย นำไปมอบต่อ และทาง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้จัดกิจกรรมนี้มาทุก ๆ ปี