“จุติ” ปลุกผู้นำสตรี 17 จังหวัดภาคเหนือ ทวงสิทธิทางการเมือง (คลิป)

242

“จุติ” ปลุกผู้นำสตรี 17 จังหวัดภาคเหนือ ทวงสิทธิทางการเมือง (คลิป)

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระกระทรวงกำรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วม และการตัดสินใจของสตรี 17 จังหวัดภาคเหนือ รุ่นที่ 1 โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระกระทรวงกำรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทในการบริหารและการตัดสินใจร่วมกับบุคคลเพศอื่น สามารถ สร้างคุณประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกช่วงวัย  และทุกสถานภาพ ให้เกิดความสมดุล และยั่งยืนได้ดียิ่งขึ้น

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักการเสริมพลังสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จึงได้จัดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วม และการตัดสินใจของสตรี ครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก  มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สตรี มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน และเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดกลไกส าคัญในการสร้างสังคม เสมอภาค สร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดท านโยบาย และมาตรการของรัฐบาล รวมทั้งเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำสตรี คณะกรรมพัฒนาสตรีจังหวัด และอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ วิทยากร ผู้บริหาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 95 คน

การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา
บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของสตรีกับการส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมคณะวิทยากร จากสมาคมส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาค 4 ท่าน ได้แก่ คุณรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท คุณ อาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ คุณภัชรา คติกุล และคุณโสภา ไชยวรรณ มาให้ความรู้ที่เป็น ประโยชน์ต่อการท างานหัวข้อ ดังนี้


ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ จิตสำนึกสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ของสตรี การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรีเพื่อการมีชีวิตที่ดีในสังคม
บทบาทและความสำคัญของสตรีในการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจ กฎหมายที่สตรีควรรู้เพื่อการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจทางสังคม การส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางสังคม

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้สังคมไทยมีปัญหามาก ครอบครัวที่มีปัญหา คิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ของครอบครัวทั้งประเทศ ผู้หญิงมีจำนวนมาก ซึ่งคิดเป็น 51 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น ผู้หญิงควรเข้ามามีบทบาทในการ ซ่อม สร้าง เสริมสังคมให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว เคยมีโมเดลที่ทำไว้ พบว่า สตรีที่มีการรับรู้ และได้รับการส่งเสริมการแสดงออก ส่งเสริมศักยภาพ พวกเขาเหล่านี้จะกล้าเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง และยังติดกับภาคอิสาน ผู้หญิงที่เคยได้เข้ารับการอบรมลักษณะใกล้เคียงนี้ มีการกลับเข้าไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน แม้จะไม่ได้ประสบความสำเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม แต่จะเห็นได้ว่าผู้หญิงกล้าเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นหลายเท่า ซึ่งต่อไปเราจะทำเป็นโครงการแม่ไก่ ขยายต่อยอดไปยังภาคกลางและภาคใต้ เราไม่เคยปลดปล่อยศักยภาพของผู้หญิงอย่างเต็มที่ มูลค่าทางเศรษฐกิจปัจจุบันมีเท่านี้ ถ้าผู้หญิงได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เข้ามามีบทบาทกำหนดชี้ชะตาประเทศมากขึ้น เชื่อว่าประเทศไทยจะไปได้ไกลกว่านี้แน่นอน