สภา อบจ.พิษณุโลก อนุมัติโครงการปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาจังหวัด 324 ล้านบาท

346

สภา อบจ.พิษณุโลก อนุมัติโครงการปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาจังหวัด 324 ล้านบาท

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมครบองค์ประชุม

มีนายวีรวัฒน์ ปานแสง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเลขานุการสภาฯ ส่วนฝ่ายบริหารมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะที่ปรึกษา เลขานุการนายกฯ นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้สังเกตุการณ์เข้าร่วมประชุม

สำหรับในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้มีระเบียบวาระสำคัญ คือ ญัตติขอความเห็นชอบขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มศักยภาพสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 324 ล้าน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบจำนวน 26 เสียง ไม่ออกเสียง 3 เสียง และญัตติขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ กรณี การเช่ารถยนต์ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก