อำเภอลับแล เทศบาลตำบลหัวดง รณรงค์”ขยะเปียกลดโลกร้อน” สาธิตการคัดแยกขยะเปียกให้ความรู้สู่ชุมชน

192

อำเภอลับแล เทศบาลตำบลหัวดง รณรงค์”ขยะเปียกลดโลกร้อน” สาธิตการคัดแยกขยะเปียกให้ความรู้สู่ชุมชน

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 จ่าสิบเอก ธวัชชัย กาวีละ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวดง ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับ รพ.สต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหัวดง ตามโครงการ”ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ(T-VER) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการนี้ได้มรการสาธิตจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหัวดงเกี่ยวกับการจัดการการคัดแยกขยะเปียก รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาพื้นที่วัดหัวดง

จ่าสิบเอก ธวัชชัย กาวีละ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก แก้ปัญหาโลกร้อน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิของโลก เทศบาลตำบลหัวดงยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ทั้งมีส่วนร่วมให้ความรู้แก่ชุมชนอันเป็นประโยชน์ ทางเทศบาลตำบลหัวดงพร้อมที่พัฒนาสิ่งต่างๆและร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวหัวดงต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำรายงาน