กองบิน 46 เปิดศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร ลดปริมาณขยะเหลือศูนย์

180
กองบิน 46 เปิดศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร ลดปริมาณขยะเหลือศูนย์
 
นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริหารจัดการชีวมวล กองบิน 46  เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในชุมชนกองบิน 46 โดยรณรงค์ให้ข้าราชการ และครอบครัว ช่วยกันคัดแยกขยะ แล้วนำขยะที่มีอยู่ในบ้านเรือนมาเพิ่มมูลค่า
 
ภายใต้แนวคิด Zero Waste ช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้เหลือขยะที่จะนำไปกำจัดน้อยที่สุด จนกลายเป็นศูนย์ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการชีวมวลกองบิน 46
โดยประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมคัดแยกขยะ เพื่อนำไปจำหน่าย, กิจกรรมการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โดยได้จากน้ำมันพืชทอดซ้ำที่เหลือภายในครัวเรือน และกิจกรรมเตาเผาขยะไร้ควัน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวล กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565