นายอำเภอแม่สอด ร่วมนำส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 1 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ร่วมนำ ส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมทำความสะอาด ฉีดน้ำ กวาดพื้นถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์ เดินตามรอยแนวพระราชดําริ “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสวยงาม เนื่องจากถนนสายดังกล่าว เป็นถนนใกล้สะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 1 ซึ่งเป็น ด่านพรมแดนถาวร แรกที่เข้าและออกนอกประเทศ ระหว่างราษฏรชาวไทยและชาวเมียนมา นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือตลาดการค้าชายแดน ตลาดริมเมยอีกด้วย เพื่อเป็นการสร้างความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น