ป.ป.ช.พิษณุโลก ตรวจสอบถนน อบต.บ้านกร่าง ชำรุดแตกร้าว จี้ผู้รับจ้างเร่งซ่อม


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสมยศ กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตตรวจสอบเบื้องต้น กรณีได้รับข้อมูล เบาแสะ เหตุอันควรสงสัยจากสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

โดยแจ้งว่าพบถนนคอนกรีตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นริมคลองชลประทานฝั่งโรงเรียนสายสัมพันธ์ (ชลประทาน ซี 15) หมู่ 5 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร วงเงินตามสัญญา 232,500 บาท เกิดการชำรุด แตกร้าว และยุบตัวโดยผิดปกติ

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงพบว่าถนนคอนกรีตที่เกิดการชำรุด แตกร้าว และยุบตัวตามที่ได้รับแจ้งนั้น เป็นถนนคอนกรีตในโครงการขยายถนนผิวจราจรคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.62-211, พล.ถ.62-212 ถนนคันคลองซี 15 สายริมคลองชลประทาน C-15 ช่วง 6 หมู่ที่ 5, 12 บ้านวังป่าใหญ่, บ้านกร่างเหนือ ตำบลบ้านกร่าง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,264 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมขยายถนนกว้าง 1 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,736 เมตร วงเงินตามสัญญา 4,587,000 บาท

จากการตรวจสอบถนนพบรอยแตกร้าวเป็นระยะๆ ตลอดสาย โดยบางจุดมีการยุบตัวของถนนรวมประมาณ 8 จุด บริเวณถนนที่ยุบตัวสังเกตพบร่องรอยการกัดเซาะของน้ำลึกเข้าไปใต้พื้นคอนกรีต โดยระหว่างตรวจสอบมีรถพ่วงบรรทุกดินและหินวิ่งไปมาตลอดเวลา ทำการสุ่มวัดความกว้าง ความยาว ความหนาของถนน และบริเวณที่พบการแตกร้าวยุบตัวในเบื้องต้น มีขนาดตามที่กำหนด สำหรับการตรวจสอบโครงสร้างภายในจะดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
(check mark)

ทั้งนี้ ถนนสายดังกล่าวยังอยู่ในระยะประกัน จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดดำเนินการให้ผู้รับจ้างเข้าซ่อมแซมโดยเร็ว โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก จะติดตามการซ่อมแซมอย่างใกล้ชิด และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป