อุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย เปิดงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก

251

อุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย เปิดงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณลานบ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ จากการนำของนางวิพารัตน์ นาคปิ่น ปลัดอาวุโสอำเภอพิชัย พ.ต.อ.โยธิน ยากองโค ผกก.สภ.พิชัย ส.ต.ต.หญิงกนกกาญจน์ ลอยพงศ์ศรี ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมบูรณ์ นาคบัว นายก อบต.ดารา นางกัลยา ทองศรีจันทร์ รองนายกอบต ดารา นางมัชฌิมา วงศ์ตั้ง ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอพิชัย ตลอดจนข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัยเป็นประธานเปิดการจัดงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก ประจำปี 2565

ซึ่งการจัดงานประเพณีทำขวัญข้าว หรือพิธีบูชาพระแม่โพสพ เป็นประเพณี
ที่ปฏิบัติตามความเชื่อ เป็นพิธีกรรมสืบสานมรดกประเพณีในแต่ละท้องถิ่น
ต่อๆกันมา ที่แม่โพสพมีพระคุณต่อชีวิตของชาวนา การประกอบพิธีกรรม
ทำขวัญข้าวเป็นการกล่าวขอขมาต่อต้นข้าวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับข้าว ทั้งการเกิดเองตามธรรมชาติ และจากการที่มนุษย์จะกระทำอะไรก็ตามกับต้นข้าว เช่น พิธีกรรมก่อนการหว่านข้าว การปักดำข้าว หรือพิธีกรรมทำขวัญรับขวัญการตั้งท้อง ก่อนการเกี่ยวข้าว และพิธีอันเชิญแม่โพสพเข้ายุ้งฉางเป็นต้น ซึ่งเป็นประเพณีพีธีกรรมที่ปฏิบัติอันสำคัญของชาวนาสืบเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันทุกขั้นตอนนี้สมควรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่งอำเภอพิชัยมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร

ซึ่งข้าวถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นรายได้หลักของเกษตรกรอำเภอพิชัย ได้ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอพิชัย กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก และให้เป็นงานประเพณีประจำปีของอำเภอพิชัย

โดยได้มีการจัดงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งปีนี้เป็นการจัดงานปีที่ 3โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกบูชาพระคุณพระแม่โพสพ เพื่อสืบสานจารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพิชัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ ตาม 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ” อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี 365 วัน ที่อุตรดิตถ์ ” เพื่อหารายได้ในการปรับปรุง ซ่อมแซม เรือนพระยาพิชัยดาบหัก และพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับข้าว การประกวดการแปรรูปข้าว การจำหน่วยสินค้า OTOP การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE การแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมทั้งการประกอบพิธีทางสงฆ์พิธีทำขวัญข้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรม เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานแล้ว จะนำข้าวเปลือกที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคไปจำหน่าย และนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน