พิษณุโลก “จุติ” จับมือกรมประชาสัมพันธ์ ผุดโครงการ Young Smart PR นำร่องรุ่นแรก

495

พิษณุโลก “จุติ” จับมือกรมประชาสัมพันธ์ ผุดโครงการ Young Smart PR นำร่องรุ่นแรก

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมวใพม.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตร Young Smart PR โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตร เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธี

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยตรง เล็งเห็นว่าโครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตร Young Smart PR จะช่วยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาขีดความสามารถ ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ และสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานได้ ตลอดจนเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์สามารถสื่อสาร สอบถาม ประเด็นต่าง ๆ ของภาครัฐ และนำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไป

โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตร Young Smart PR จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์ มีเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เข้ารับการพัฒนาความรู้จากกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ

โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ รวมถึงทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ณ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชุมชน บ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยหลักสูตรมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือน ธันวาคม 2565:รวมทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 ธันวาคม 2565 นำร่องที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นรุ่นแรก