192

“ไกรทอง” พ่นพิษ มท.ให้”นายกโพทะเล” พ้นตำแหน่ง ไล่ออกปลัด-พวก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 แถลงข่าวผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต โดยเปิดเผยว่ากรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดในเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ดำเนินการไต่สวน จำนวน 1 เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรณีกล่าวหา นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล กับพวก รวม 3 คน ทุจริตกำหนดราคากลางงานก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นไกรทอง ขนาดความสูง 6.00 เมตร สูงเกินจริง โดยมีผู้ถูกกล่าวหาดังต่อไปนี้

1. นายกิตติศักดิ์ ดวงปัญญาสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1

2. นายสกล เกิดเชื้อ ปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2

3. สิบตำรวจโท ณรงค์ มีศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 6 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3

จากกรณีการทุจริตดังกล่าว พบพฤติการณ์ในการกระทำความผิด ดังนี้
เทศบาลตำบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินโครงการงานก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นไกรทอง เมื่อปีงบประมาณ 2556 นายกเทศมนตรีนำแบบรูปปั้นไกรทองและเอกสารของบริษัท ก. มามอบให้กับเจ้าหน้าที่และสั่งการกำชับให้นำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในการคำนวณราคากลาง ต่อมาคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโดยใช้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการวัสดุ ราคาวัสดุ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเอกสารของบริษัท ก. แต่มีเฉพาะค่าแรงที่ปรับลดให้แตกต่างไปจากเอกสารของบริษัท ก.

โดยที่มิได้นำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามที่มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการกำหนดมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำราคากลางดังกล่าว อีกทั้งมิได้สืบหาข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเผยแพร่หรือร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในท้องที่มาประกอบการคำนวณราคากลางแต่อย่างใด จากนั้นรายงานราคากลางดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา ปรากฏว่านายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

พฤติการณ์ของนายกเทศมนตรี มีมูลเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73 พฤติการณ์ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมูลเป็นความผิดทางอาญา มาตรา 157 และเป็นความผิดทางวินัย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 วรรคท้าย

ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 พ้นจากตำแหน่ง และนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลโพทะเล ลงโทษไล่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 ออกจากราชการ และการดำเนินคดีอาญาในเรื่องนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล

☆การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด