พม.จับมือหน่วยงานยุติความรุนแรง แจ้งระงับเหตุด่วนผ่านไลน์

ช่วงบ่ายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา14.00 น.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีโลก ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานอัยการภาค 6 สํานักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ตํารวจภูธรภาค 6 มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว อีกทั้งกระตุ้นให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรง โดยจะไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อให้สังคมไทยไร้ความรุนแรงทุกรูปแบบ


อีกทั้งเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลวัดพริก เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการสวัสดิการสังคมและประสานการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service

นอกจากนี้ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก โดยแจ้งระงับเหตุด่วนผ่านไลน์ พม.พิษณุโลก จำนวน 7 คน มอบงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2565 จำนวน 7 หลัง และมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 100 ครัวเรือน