พิษณุโลก”จุติ”แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเด็กและเยาวชน พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชน

180

พิษณุโลก”จุติ”แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเด็กและเยาวชน พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้มาลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวง พม. เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยได้มาพบปะพูดคุยกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังสถานการณ์เด็กและเยาวชน แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน ณ วัดบ้านแถว ตำบลแม่ระกา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


จากนั้น เดินทางไปยัง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลบึงพระ อําเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการให้บริการสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยได้ให้คําแนะนําเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน อีกทั้งได้มอบงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2565 จำนวน 7 หลัง และถุงยังชีพแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 50 ราย