สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวฯ ประชุมเตรียมจัดงานสหพันธ์สัญจร จังหวัดพะเยา

219

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวฯ ประชุมเตรียมจัดงานสหพันธ์สัญจร จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมเบญจรงค์
โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา
สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือนำโดยนายกสมาคม นายกิติพงษ์ วิรุฬห์ศรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร,คณะที่ปรึกษาและนายก สสทน.หลายจังหวัดเพื่อเตรียมการจัดงานสหพันธ์สัญจร ณ จังหวัดพะเยา ในช่วงของวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนของหน่วยงานการท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดพะเยา

ซื่งมีความตั้งใจและความร่วมมือในการทำงานกันเป็นทีม ได้มีการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ความพร้อมในการจัดงานเป็นอย่างดี หวังสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาให้ฟื้นตัวหลังจากผ่านสถานการณ์โควิท-19 ซึ่งการประชุมในวันนี้สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือได้รับเกียรติจากคุณโก้ ภูมิกิตติ์ รักแต่งาน ประธานโครงการ Thailand Tourism Congress (TTC) เข้าร่วมประชุม

โดยได้เล่าความเป็นมาของโครงการ พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรม TTC ที่ จ.อยุธยา ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ รวมทั้งได้แสดงตนเพื่อขออาสาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการเลือกครั้งหน้าพร้อมทั้งยังได้ตอบข้อซักถาม และนำเสนอแนวทางในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในอนาคต ต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน