ผู้ว่าฯ ตาก เชิญชวนบริษัทการบินเส้นทางกรุงเทพฯ – แม่สอด ขยายรันเวย์รับ Boeing 737 – Airbus A320


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดตาก นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายชูเกียรติ เทมียะโก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด และผู้เกี่ยวข้องเข้าพบคุณธรรมนูญ กู้ประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้บริหารสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ ห้องประชุมยิ้มสยาม ชั้น 23 อาคาร 5 (Thai Smile Airways) บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสายการบินให้เพิ่มเส้นทางบินกรุงเทพฯ – ตาก (แม่สอด)

ด้วยจังหวัดตาก ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดโดยมีเป้าหมายให้ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการท่องเที่ยวและการลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้น” โดยมุ่งเน้นการพัฒนา (Positioning) ในด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ให้สามารถเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทาง East – West Economic Corridor (EWEC) เสมือนเป็นประตูสู่อาเซียน และเส้นทางที่เชื่อมโยงกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และอินเดีย เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน ด้านการขยายการส่งออก การค้า และการบริการของประเทศ

ขณะที่ปัจจุบัน ท่าอากาศยานแม่สอด โดยกรมท่าอากาศยาน ได้พัฒนาท่าอากาศยานแม่สอดให้มีความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศและระบบโลจิสติกส์อย่างเต็มขีดความสามารถ และยกระดับการให้บริการเพื่อรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ และปริมาณผู้โดยสารที่คาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยมีการปรับปรุงขยายทางวิ่ง (RUNWAY) ให้มีความยาวมากขึ้น จากเดิม 1,500 เมตร เป็น 2,100 เมตร

เพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาด Boeing 737 และ Airbus A320 โดยจะเริ่มเปิดใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ขยายพื้นที่จอดเครื่องบินให้สามารถจอดเครื่องบินขนาด Boeing 737 และ Airbus A320 ได้ 3 ลำในเวลาเดียวกัน , มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 คน/ชั่วโมง หรือ 1.7 ล้านคน/ปี รวมถึงมีการเพิ่มเส้นทางการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โอกาสนี้ ทางจังหวัดตาก จึงได้ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสายการบินต่างๆ ให้เพิ่มเส้นทางบินกรุงเทพฯ – ตาก (แม่สอด) ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานแม่สอด มีสายการบินที่ให้บริการ จำนวน 1 สายการบิน โดยให้บริการในเส้นทางดอนเมือง – แม่สอด – ดอนเมือง เฉลี่ย 1-2 เที่ยวบิน/วัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากปริมาณผู้โดยสาร จำนวนนักท่องเที่ยว จำนวนเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอัน เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐ รวมถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาสยานแม่สอด จะส่งผลให้มีจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นในอนาคต