นายกรัฐมนตรี KICK OFF เพชรบูรณ์เกษตรกรปลูกข้าวร่วมโครงการมากที่สุดในภาคเหนือ

201

นายกรัฐมนตรี KICK OFF เพชรบูรณ์เกษตรกรปลูกข้าวร่วมโครงการมากที่สุดในภาคเหนือ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 พร้อมด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์

ซึ่งจัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเดินหน้าโครงการสำคัญของรัฐบาลในการส่งมอบความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยนายกรัฐมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ก่อนกล่าวพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมกิจกรรม

จากนั้น นายกรัฐมนตรีทำพิธีกดปุ่มโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ และจะเป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ การมอบสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกแก่ผู้แทนเกษตรกร และการมอบสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกให้แก่ผู้แทนสถาบันเกษตรกร การจัดงาน KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 นับเป็นการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายข้าวเปลือกในราคาที่สูงขึ้น หรือเหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ ธ.ก.ส. กำหนดจัดงาน KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 จ.เพชรบูรณ์

เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมากที่สุดในเขตภาคเหนือ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 70,000 ราย ประมาณการโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ผ่านสำนักงาน ธ.ก.ส. ทุกสาขาของจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมจำนวนเงินกว่า 900 ล้านบาท

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 พร้อมมาตรการคู่ขนาน 1)โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ 2) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 3) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และ 4) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66 วงเงินรวม 81,265 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2566 โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์มากกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน และเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปวันที่ โดยวันนี้ ( 24 พฤศจิกายน 2565 ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะจ่ายเริ่มโอนเงินชดเชนส่วนต่างให้กับเกษตรกร ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ รวมทั้งหมด 6 งวด ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเกษตรกร 73% ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกว่า 4 ล้าน 7 แสนครัวเรือน

โดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยส่งความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งทางรัฐบาลเองได้พยายามหาทุกวิถีทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการผลิตส่งเสริมการตลาด ไม่เฉพาะเพียงแต่ผลผลิตทางการเกษตรเช่นข้าวยังรวมไปถึงมันสำปะหลังอ้อยยางพารา ที่ต้องยกระดับคุณภาพชีวิตไปพร้อมพร้อมกัน