เขื่อนสิริกิติ์ -โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน รับการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการพลังงาน

110

เขื่อนสิริกิติ์ -โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน รับการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการพลังงาน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารที่ทำการเขื่อนสิริกิติ์ นายสุบิน เนตรสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานให้การต้อนรับและให้ข้อมูล นางสาวกิตติยา กล่อมเกลี้ยง ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประจำเขต 2 (พิษณุโลก) ปฏิบัติการแทนเลขาธิการสำนักงาน กกพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจการพลังงาน เข้าตรวจสถานประกอบกิจการพลังงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์

โดยมีนายจารุดิษฐ์ โถแพ วิศวกรระดับ 9 สังกัดส่วนกลางกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ นำเสนอภาพรวมของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนคลองตรอน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า รวมถึงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน 2561

โอกาสนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่จริง (Site Visit) และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน