“อนุทิน” ออกหนังสือตั้ง”ปาล์ม”ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก นั่งเก้าอี้ทีมที่ปรึกษา

784

“อนุทิน” ออกหนังสือตั้ง”ปาล์ม”ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก พรรคภูมิใจไทย นั่งเก้าอี้ทีมที่ปรึกษา

รายงานข่าวแจ้งว่า เฟซบุ๊กบุคคลที่ใกล้ชิดนายบวรเดช หรือ ปาล์ม หล้าแหล่ง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ได้แชร์หนังสือคำสั่งแต่งตั้งของนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีข้อความดังนี้

คำสั่งรองนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของรองนายกรัฐมนตรี
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งให้นายบวรเดช หล้าแหล่ง เป็นคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
รองนายกรัฐมนตรี