จังหวัดตาก จัดงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด”

137

จังหวัดตาก จัดงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด


วันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดตาก ประจำปี 2565-2566 เพื่อจัดหาสิ่งของไว้ใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด และจัดหางบประมาณไว้ใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาดฯ อาทิ การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย การให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน และนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางนุช สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายชัชวาลย์ ปัญญา ปลัดจังหวัดตาก นางกันยา ปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน และประชาชน ร่วมสนับสนุนสมทบทุนให้กับเหล่ากาชาดในครั้งนี้

ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคสิ่งของในการจัดงาน “วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาดตาก” เพื่อสนับสนุนสิ่งของ ไว้ใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด และสลากกาชาดการกุศลจังหวัดตาก ประจำปี 2565 – 2566 ในงานตากสินมหาราชานุสรณ์และงานกาชาดจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดตากด้วย ซึ่งจังหวัดตากได้จัดงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ยกเว้นในปี 2564-2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สำหรับการออกร้านมัจฉากาชาด และจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มีงบประมาณไว้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย การให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ด้วย