แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญที่ 4 ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้กำลังใจน้อง ๆ ทหารใหม่ พร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ โดยเน้นย้ำในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) ครูฝึกต้องเป็นตัวอย่างที่ดี รวมถึงเรื่องสิทธิกำลังพลที่น้องทหารใหม่พึงได้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การเข้าสู่การเป็นทหารอาชีพ เพื่อนำไปยืดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเรื่องอาหารการกินที่มีคุณภาพปริมาณเพียงพอ

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางไปยังหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจต่อน้อง ๆ ทหารใหม่ และเน้นย้ำทหารใหม่จะต้องมีระเบียบวินัยตามที่กองทัพบกกำหนด ขณะเดียวกันผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ตลอดจนผู้บังคับหน่วยทุกระดับต้องสร้างศรัทธาในกรมกองให้กับทหารใหม่ด้วย เพื่อภายหลังจากปลดประจำการไปเป็นทหารกองหนุนแล้ว จะได้เป็นเครือข่ายมวลชนของกองทัพบกได้ต่อไป