แม่ทัพภาคที่ 3 จัดเสนาสนเทศกำลังพล ห่วงสวัสดิการ-ระเบียบวินีย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานจัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพลที่ปฏิบัติงานในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และกองร้อยกองบังคับการ กองทัพภาคที่ 3

พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร มีความห่วงใยต่อสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของกำลังพล และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพบกนั้น เพื่อเป็นการพบปะ สร้างการรับรู้ รับฟังความคิดเห็น และปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร รวมถึงชี้แจงข้อนโยบาย และสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้กับกำลังพลทราบ

แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำให้กำลังพลรักษาระเบียบวินัย การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การแก้ไขปัญหาหนี้สินของกำลังพล พร้อมกันนี้ขอให้กำลังพลช่วยกันสังเกตุพฤติกรรมความผิดปกติของเพื่อนร่วมงานที่มีความผิดปกติ ในด้านความเครียดและปัญหาต่าง ๆ ให้ร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาและหากแก้ปัญหาไม่ได้ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาโดยตรง ในส่วนเรื่องมาตรการป้องกันยาเสพติด และการพนันออนไลน์ ห้ามกำลังพลทุกนายเข้าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาด รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์ต่าง ๆ