จังหวัดตาก จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 11.00 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณโถงศาลากลางจังหวัดตาก(หลังเก่า) โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคง สถิตสถาพรตลอดกาล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้แต่ละจังหวัด จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดและสถานที่ที่จังหวัดกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในส่วนของจังหวัดตากได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณโถงศาลากลางจังหวัดตาก(หลังเก่า)

โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีเนื้อหา อาทิ ตราสัญลักษณ์และความหมายหมาย กำหนดการพระราชพิธี ความสำคัญและความเป็นมาของพระราชพิธี ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดตาก ตลอดจนพระราชกรณียกิจโครงการพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดตาก นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการในรูปแบบแปลงสาธิตการทำการเกษตรอีกด้วย


ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น