ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ ส่งมอบ รพ.สต.ให้ อบจ.และลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาศักยภาพสาธารณสุข 40 แห่ง

176

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ ส่งมอบ รพ.สต.ให้ อบจ.และลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาศักยภาพสาธารณสุข 40 แห่ง

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีส่งมอบ รพ.สต. อบจ.อุตรดิตถ์และลงนาม(MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในด้านการสาธารณสุขมูลฐาน ทั้ง 40 แห่ง พร้อมด้วย นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์และ นพ.อิ๊ดยังวัน ยงย่วน สสจ.อุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รอง นายก อบจ.อุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ และ รอง สสจ.อุตรดิตถ์ ตัวแทน รพสต.แห่งละ 2 คนร่วมในพิธี

นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า การถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564

โดยมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ถ่ายโอนมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งสิ้น 40 แห่ง จากจำนวน รพ.สต.ทั้งจังหวัด 89 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45 บุคลากร ที่ได้รับการถ่ายโอนเป็นข้าราชการจำนวน 157 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน พนักงานจ้างประเภทต่างๆ จำนวน 146 คน รวม บุคลากรที่ได้รับการถ่ายโอน รวมทั้งสิ้น 304 คน การถ่ายโอนดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นมา

ในวันนี้ได้มีการจัดทำพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ตลอดจน การส่งมอบ ภารกิจ ทรัพย์สิน และบุคลากร จากกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ และให้การสนับสนุน ในด้าน รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิการสาธารณสุขมูลฐาน การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอน ไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 40 แห่ง

โดยหลักการคือ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดบริการประชาชนทุกด้าน ที่กล่าวมา ไม่ให้เกิดรอยต่อ ที่จะส่งผลกระทบ กับประชาชน นอกจากนี้ ในระยะอันใกล้นี้ จะมีการลงนาม ว่าด้วยความร่วมมือ ในการบริหารงบประมาณ และการจัดและการจัดบริการในระดับ ปฐมภูมิ ร่วมกับ หน่วยบริการประจำ ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 8 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ในข้อตกลงดังกล่าว จะครอบคลุมถึง การสนับสนุน บุคลากร ทางการแพทย์ การสนับสนุนเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา การส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ ของ สปสช. ในการบริหารจัดการผ่านหน่วยบริการประจำ ทั้ง 9 โรงพยาบาล ดังที่กล่าวมา ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพพื้นที่ (กสพ) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้ให้คำมั่นว่า การบริการพี่น้องประชาชน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งที่ถ่ายโอนและไม่ถ่ายโอนจะต้องให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกัน จะมีการประสานงานในด้านวิชาการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกัน ตลอดจน การจัดสรรงบประมาณ ของ สปสช. ที่ผ่านโรงพยาบาล จะมีการบริหารจัดการร่วมกัน และจัดสรรเม็ดเงินสู่ รพสต.ทุกสังกัด ให้เท่าเทียมกัน เพื่อ ให้การบริการประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อ อันจะเกิดประโยชน์ สูงสุดกับประชาชน ผู้รับบริการต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน