จังหวัดตากจัดพิธีอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ศาลาการเปรียญ วัดโคกพลู อ.เมือง จ.ตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีพระประสิทธิ์ศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกราบถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังปริณายก จากนั้นจึงอัญเชิญผ้าไตรประทานถวายแด่พระอุปัชฌาย์ และมอบผ้าไตรให้ผู้แทนนาค และกล่าวให้โอวาทกับนาคที่เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท

ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดตากร่วมกับจังหวัดตาก กำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 89 รูป ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การบรรพชาอุปสมบทในโอกาสดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอุปสมบทจะได้มีโอกาสรับการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเรียนรู้หลักในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป


ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น